Същност, форми и функции на търговията

1 Същност, функции и форми на търговията

1. Същност и роля на търговията във възпроизводствения процес

Процесът на обществено възпроизводство представлява органическо единство на свързани фази: производство, разпределение, обмен и потребление. Този процес като базова фаза се определя като промеждутъчни фази, свързващи производството и потреблението. Обменът в широк смисъл включва в себе си обмен на дейности и способности м/у хората и обмен на продукти на труда. Парите опосредстват процеса на обмена и непосредствения обмен на парите отстъпва място на стоковото обръщение по формулата С-П-С. Търговията свързва производството с потреблението (производствено и лично), обменя стоките с парични доходи на населението и с това завършва разпределението, допринася за задоволяване на потребностите на различни материални блага и създава стимул и основа за продължаване и разширяване на производството.

2. Основни функции на търговията:

  • Осъществяване на стоково обръщение (обмен, опосредстван от парите)

  • Влияние върху производството

  • Влияние върху разпределението

  • Влияние върху потреблението

Основната функция на търговията има следните проявления, а именно: функция по реализацията функция по довеждането на стоките от производителите до потребителите. Във връзка с организацията на довеждането на стоките до потребителите чрез реализация (смяна на формата на ст-стта), превръщане на паричната форма в стокова и на стоковата в парична, следва да се отбележи, че при наличието на новопарични отношения, произведените продукти не могат да бъдат доведени до потребителите без смяната на формата на ст-стта от стокова в парична и обратно.

Реализацията е неделима от довеждането на парите до потребителите. При развити новпарични отношения, основната функция на търговията се проявява като функция по реализацията на създадения в процеса на производството обществен продукт. От своевременната и пълна реализация на парите зависи възстановяването на направените разходи осигуряването на разширено възпроизводство и задоволяване на обществените потребности.

3. Икономически форми на търговията:

  • Държавна търговия

  • Общинска т-я

  • Кооперативна т-я

  • Частна т-я

  • Т-я при смесени форми на собственост

Сред така посочените форми на търговия с преобладаващ дял е частната форма на търговия. Като цяло основните форми на търговия се развиват и усъвършенстват като държавната и част от общинската търговия се приватизират и преминават в частна търговия. Развиват се и смесени форми на търговия, напр. държавно-частната търговия, като преходна форма до преминаване в частна търговия, общинско-частната форма, държавно-кооперативна форма, общинско-кооперативна, включително и с чуждестранни участия

4. Организационни звена в търговията:

- търговски предприятия

- търговски вериги

- търговски системи

Търговското предприятие е структура, която е ЮЛ, регистрирано в съда, има определен собствен капитал, самостоятелен счетоводен баланс, банкови разчетни системи. То може да бъде: ООД, АД, КДА, КД. ТП може да бъде самостоятелно, но и част от по-голяма структура, каквито са холдингите (обединение на фирми).

Търговските вериги са структури, които включват няколко търг.предприятия с много на брой търговски обекти, разположени в различни региони на територията на страната или на територията на няколко страни. Те могат да бъдат с регионално, национално или с трансгранично значение.


Други реферати:
Фактори за ефективност на междуличностното взаимодействие
Фокус групи
Функции и умения в практиката на социалния работник
Футболното хулиганство
Хоспис-лечебно заведение за здравни грижи


Изтегли рефератаХоспис-лечебно заведение за здравни грижи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия