Същност, функции, форми и средства на конкуренцията в туризма

Същност, функции, форми и средства на конкуренцията в туризма


Конкуренцията е вид отношение между хората, което възниква при преследването на обща цел. В свят на неограничени потребности и оскъдни ресурси неизбежно възниква конкуренция. На пазарите на стоки и услуги производителите непрестанно се състезават помежду си за привличане на клиенти. Единствения начин за увеличаване на печалбите е да си по-добър от конкурента, този стремеж създава предпоставки за по-добро използване на ресурсите и удовлетворяване не на повече потребности. Участниците на пазара са толкова много, че никой с действията си неможе да промени пазарната цена. Цялата информация на пазара и възможните технологии са известни на всички участници. Фирмите могат да влизат и излизат от пазара без допълнителни разходи. Основния икономически проблем не се ограничава до търсене на най-ефективен начин за задоволяване на дадени потребности с дадени ресурси при известните технологии. Разбирането за “даденост” предполага, че всички тези факти са известни на едно лице или организация. В действителност никой не притежава информация за индивидуалните потребности, които хората се опитват да удовлетворят, за необходимите ресурси за тази цел и за начините, технологиите за превръщане на ресурсите в полезни блага. Конкуренцията е начин за установяване какви са потребностите на хората, как и от кого най-добре да бъдат задоволени. Чрез нея се постигат няколко пазарни открития – на нуждите, на ресурсите и на технологиите. Конкуренцията е съревнование между хората за постигане на индивидуалните цели при наличието на права на собственост и свобода на размяната. Откриване на потребностите – чрез пазара хората предават информация за потребностите си. Свободната размяна на пазара позволява състезанието да определи какво и колко да се произвежда според нуждите на хората. Откриване на ресурсите – конкуренцията в процеса на откриване на потребностите превръща безполезните неща в ресурс и обратно. Стремежа да се създават по-добри продукти с по-малко разходи също води до откриване на нови ресурси. Откритието не означава изобретяване или намиране на нещо, което преди това не е съществувало. Откриване на технологиите – конкуренцията стимулира саздаването на нови технологии и на иновациите. Конкуренцията създава стимули за разкриване на най- добрата употреба на съществуващите технологии. Конкуренцията е процес на непрестанно откривателство за това какви са нуждите на хората, с какво да се задоволят, кой може най-добре да го стори и какви технологии да се използват. Конкуренцията е в основата на разнообразието и повишаването на благосъстоянието на обществото. Защитата на собствеността, правата върху откритията и ресурсите, както и равенството пред закона, са защита на конкуренцията. Конкуренцията трябва да се различава от конкурентността. Конкурентността е способност да се създава благоденствие чрез производството на стоки и услуги, които успешно преминават проверката на един неограничаван пазар и просветеното търсене при нормални условия. Икономиката, в която дори и собствените потребитили не купуват онова, което тя произвежда е обречена на упадък. Конкурентността обаче е качество на отделните хора, предприемачи и компании, а не на народите, страните или икономиките. При последните тя е факт при достатъчна критична маса конкурентни предприемачи .
Други реферати:
Управление на комуникациите
Управление на масовокомуникационната институция
Успешно организиране и провеждане на делови мероприятия в организацията
Установяване на делови контакти с чуждестранни бизнес партньори
Установяване на контакти с чуждестранни партньори.


Изтегли рефератаУстановяване на контакти с чуждестранни партньори. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия