Същност, функции и значение на застраховането

СЪЩНОСТТА, ФУНКЦИИТЕ И ЗНАЧЕНИЕТО НА ЗАСТРАХОВАНЕТОЗастраховането защитава имуществените интереси на физически и юридически лица при настъпване на неблагоприятни събития.

Основните функции на застраховането са

1) възмездяване, обезщетяване на застрахованите, засегнати от щетоносното въздействие на стихийните бедствия, нещастни случаи и други застрахователни събития;

2) защита на живота и трудоспособността на гражданите;

3) провеждане на превантивно дейност.

Първата основна функция изразява главното в същността на имущественото застраховане, а то е възмездяване , обезщетяване на щетите, последица от стихийни бедствия и нещастни случаи.

Втората основна функция е свързана с личното застраховане. За да бъде в подкрепа на всички стопански отрасли, застраховането трябва да се използва за защита на най-важната производствена сила – работната сила на хората.Животът и здравето на хората не могат да бъдат възстановени с паричната компенсация на застрахователя, но в редица случаи могат да бъдат подпомогнати чрез съответното плащане. Така застраховането се явява като допълнение към общественото осигуряване и социално подпомагане.

Третата основна функция е свързана не с обезщетяване, а с предотвратяване на настъпването на рискове или с ограничаване на причинените от тях вреди.

Възстановителната функция на застраховането не прави излишна превенцията и обратното – превенцията не прави излишно застраховането.

Застрахователите използват следните методи за провеждането на превантивни мероприятия

А) обвързват отговорността със степента на вина на застрахования;

Б) регресен иск срещу виновния;

В) застрахователно-технически средства и методи – подходяща форма на застраховане, участие на застрахования в покриване на загубите, намаляване или увеличаване на премийната ставка и други.

Конкретното участие на застрахователя в превантивната дейност е финансиране на мероприятия за намаляване и ограничаване на загубите чрез


Други реферати:
Тракийското съкровище от Летница
Вазовите чичовци-лингвисти
Преди да се родя и след това
Отказ от любовта в името на борческата драматична предопределеност ИС върху До моето първо либе на Христо Ботев плюс Рамка за анализ на Хаджи Димитър
Песен за човека


Изтегли рефератаПесен за човека - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия