Същност и функции на работната заплата.Видове работна заплата

3.1.Същност и функции на работната заплата.Видове работна заплата.

Работната заплата представлява един от основните източници за доходи на българите.Всеки труд реализиран в дадена област е възмезден,т.е.срещу положения труд се заплаща на служителя/работника възнаграждение.

! Работната заплата се дефинира като цена на стоката-работна сила.

!Раб. заплата е основен елемент на трудовото възнаграждение,което работници и служители получават от работодателя за извършената на договорената между тях трудова услуга.

Трудовото възнаграждение като цена на трудовата услуга се реализира чрез:

 • преки парични плащания-раб. заплата,надник,почасова работа допълнителни плащания и др.

 • Непреки парични плащания-за повишаване на квалификацоята,кариерно развитие.

Работната заплата може да се разглежда като част от брутния вътрешен продукт,който работници и служители получават за положения от тях труд.

Работната заплата изпълнява:

 • Възпроизводствена функция-дохода като осн.източник на материални блага и услуги следва да е в реален размер,достатъчно висок за да осигури възпроизводството на изразходваната сила.

 • измерително-разпределителна функция-тя дава възможност да се определи преноса на отделния служител/работник за постигане на оптимални трудови резултати.Различията зависят от образованието,квалификацията,професионалния опит,личностно делови качества съобразно заеманата позиция.

 • мотивираща функция-естествения стремеж за повишаване на жизнения стандарт на всеки работник/служител го мотивира да повишава трудовата си активност-умения,квалификация и др. с цел заемане на позиция с по-голямо заплащане.

Видове работна заплата:

Номинална РЗ-равнява се на количеството парични средства,заплатени срещу положения труд за определен период от време.

 • Реална РЗ-измерва се с количеството на материалните стоки и услуги,които могат да бъдат купени при определен размер на минималната РЗ.При относително запазване на данъчните плащания,равнището на реалната РЗ зависи от размера номиналната РЗ,от индекса на изменение на цените и темпа на инфлацията.

 • Индекса на изменение на цените се определя по:


  Темп на инфлацията се определя по:

  3.Минимална РЗ-тя е основа за определяне на работната заплата във всички сектори на икономиката на различните нива.Има характер на държавен стандарт за заплащане на труда определен със съответния нормативен акт на правителството и е валиден за страната,а също и за отделните отрасли или региони.Целта е защита на доходите.

  4.Брутна РЗ-

  Брутна РЗ=Индивидуалната РЗ+Кодекс на труда +ДМС

  Кодекс на труда-те са :

  1. непрекъснат трудов стаж в размер от (0.6 до 1.2)% спрямо индивидуалната РЗ за всяка година.

  2. надбавки за извънреден нощен труд,по време на официални празници.


  Други реферати:
  Финанси (пищови)
  Финанси (пищови)
  Финанси на фирмата
  Финансиране на дълготрайните активи
  Финансов анализ


  Изтегли реферата  Финансов анализ - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия