Същност и функции на труда

Същтност и функции на труда.

Подходи за неговото изучаване
I. Подходи.

1. Семантически подход (смислов)

Труд – мъка, рап, работа

2. Физиологичен подход –труда представлява изразходване на физическа и психическа енергия за производство на блага.

3. Дейностен подход – дейност задоволяваща човешките потребности.

а ). Човешка дейснот;

б ). Целесъобразна дейност;

в ). Икономическа дейност;

г ). Взаимодействието – човек – оръдие на труда –предмети на труда;

д ). Показва се отношението на човека към природата.

4. Социологически подход – система от отношениямежду човека и средата.

5. Икономически подход – пазглежда обществения труд възникнал на базата на разделението на труда и кооперацията за производство на стоки.

Икономиката на труда разглежда обществения труд от икономическа гледна точка.

II. Функции на труда.

1. Икономически функции:

а ). Трудът създаваматериалнии духовни блага необходими за хората;

б ). Трудът задоволява човешките потребности;

в ). Трудът в фактор за развитие на икономиката;

г ). Трудът увеличава жизнения стандарт на трудещите се;

2. Социални функции:

а ). Чрез труда се осъществява социалната политика на страната;

б ). Чрез труда хората осъществяват социално общуване;

в ). Чрез труда човек се осъвършенства в дадена дейност;

г ). Трудът е средство за себедоказване и себереализация;

III. Характерни черти на съвремения труд:

След Първата Световна война се създава международна организация на труда. Тя формулира основните и характерни черти на труда.

1. Трудът не е стока.

2. Трудът е основно човешко право.

3.Трудът е свободен – всеки човек има право на избор на труд и на демократично отношение.

4. Трудът е доброволен – не трябва да има принудителен или задължителен труд.

5. Трудът е равноправен – Без значение на пол, възраст, вероизповедание, и др. Всички имат разни права.
Други реферати:
Реферат-Социална педагогика
Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности
Развитие и обучение на деца с аутизъм
Възпитателни взаимодействия с децата на 21 век
Арт терапия на конфликтното поведение


Изтегли рефератаАрт терапия на конфликтното поведение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия