Същност и характеристика на счетоводството

ГЛАВА 1: СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

 

  1. 1.     Същност на счетоводството

 

Счетоводство (от рус. "счет"- сметка) буквално означава водене на сметки или сметководство. Ако приемем, че сметките са множество таблици с различно наименование и предназначение, то воденето на тези таблици-сметки се изразява във вписване в тях, според предназначението им и по определен начин, на данните за извършените стопански операции, които в съвкупността си представляват стопанската дейност. Чрез това вписване по сметките данните за стопанските операции се систематизират, според съдържанието си, и се преобразуват в информация. Счетоводството следователно е начин за създаване на информация за осъществената стопанска дейност. Тази информация е счетоводна по начина на създаването й и отчетна или фактическа, според събитията, за които се отнася.

Даденото пояснение за счетоводството изразява неговото най-ниско равнище - сметководното, което представя счетоводството само като средство за регистриране на стопанските операции. В действителност неговата същност е много по-широка: то е инструмент на стопанското управление, защото създадената от него информация обосновава анализа и контрола за ефективността и правомерността на сделките и на резултатите от тях и определянето на бъдещото развитие на предприятието. В този смисъл е и категоричното становище на проф. Д. Добрев (родоначалникът на икономическото образование в България), изказано в далечната за нас 1935 г. по повод изучаваните стопански дисциплини в Свободния университет: "На първо място стои счетоводството като научна и приложна дисциплина, голямото приложно значение на което се заключава (в това, бел. на авт.) - да служи като инструмент и указател за анализа и контрола на стопанските обороти от гледище на стопанската целесъобразност и рентабилност".1[1]

Отчитането е осъзната необходимост на човека още от ерата на неговото появяване. В най-ранния период - първобитнообщинния строй, отчитането се е изразявало във фиксиране в паметта на хората на наблюденията за заобикалящия ги свят. Благодарение на това човекът е оцелявал в борбата си за съществуване, натрупвал е трудов и житейски опит и се е развивал. По-късно, с развитието на общественото разделение на труда и разширяването на стопанската дейност на общините, обектът на отчитането се конкретизира. Започват да се отчитат средствата за


Други реферати:
История на Българските железници
Характеристика на административна област Бургас
Община Върбица
Туристически ресурси на Република Румъния
Югоизточен регион


Изтегли рефератаЮгоизточен регион - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия