Същност и класификация на аналитичните показатели

Същност и класификация на аналит.пок-ли Всеки показател, който се използува при провеждането на ФСА дава количествена или качествена характеристика на определена страна от дейността на предприятието, взаимосвързани с други показатели, не ги дублира и притежава свойствата сводимост и делимост. Последното свойство дава възможност анализираната страна от дейността на предприятието да се изучи с необходимата степен на детайлизация. В процеса на обработката на информацията броят на показателите по принцип може да се увеличава практически безгранично по пътя на тяхната диференциация или интеграция. При уточняване на използуването на съответните показатели в процеса на анализа е нужно да се спазват няколко изисквания:/Те трябва да са независими, т.е. всеки един от тях трябва да осигурява полезна информация, без да се дублира с други показатели;/Те трябва да са важни, т.е. да отразяват съществени страни от дейността на предприятието;/Те трябва да са необходими, т.е. без съответния показател анализът да се счита за непълен;

Изчисляването на показателите да бъде практически възможно, т.е. да се разполага с необходимата информация за изчисляването му./2. Класификация на аналитичните показатели. Използуват се различни признаци, което позволява да се разбере природата на този показател, както и принципите на неговото изчисляване. По този начин се създава възможност за подбиране на подходящ кръг от показатели, необходими за конкретния анализ./В зависимост от съдържанието им:Абсолютни; Относителни.Абсолютните показатели отразяват размера, величината на обекта. Те се изразяват в стойностни, натурални или трудови измерители./В зависимост от реда на тяхното изчисляване: Интервални; Моментни; Средно-хронологични./Интервалните показатели характеризират величината на обектите за определен период от време (ден, месец, тримесечие, година)./Моментните показатели отразяват величаната на стопанските ресурси на определена дата./Средно-хронологичните показатели отразяват средния размер на ресурсите за определен период от време. Те се изчисляват на база на моментните показатели чрез средна претеглена./Относителните показатели са предназначени да характеризират съществени особености на обектите, тяхната икономическа ефективност и целесъобразност. Те се изчисляват на база на информацията от счетоводната отчетност и от периодичните отчети, или в хода на анализа като частно от деленето на две взаимно свързани, но различни абсолютни показатели. /В зависимост от характера на използуваните абсолютни показатели при изчисляването, относителните показатели биват коефициенти, проценти и други показатели. Някои от тези показатели могат да бъдат изчислени в два варианта: пряк и обратен, различаващи се помежду си по това, че числителят на единия е знаменател на другия и обратно. Така напр. според НСС 13 степента на финансова независимост на предприятието се изчислява чрез два показателя: Кфа=СК/П ; Кз=П/СК;

Където: Кфа - коефициент на финансова автономност;

СК – собствен капитал;

П – пасиви

Кз – коефициент на задлъжнялост

Отношение на част към определено цяло – структурен показател. Например: Размерът на разходите за материали в себестойността на продукцията./В зависимост от степента на синтезиране на анализирания обект: Обобщаващи; Локални /Обобщаващите характеризират този обект изцяло, а локалните – само негови отделни страни. Например: наред с обобщаващия показател за себестойност на цялата продукция се прилагат показатели за себестойност отделните изделия или за отделните видове разходи, формиращи себестойността./ Зависимост от ролята им в управлението:

Планови;Отчетни (фактически);Аналитични./Плановите показатели са по-малко на брой, отколкото отчетните, тъй като те формират първоначалния модел на


Други реферати:
Темперамент и характер на личността
Предмет, задачи и методи на психологията
Системно динамична организация на ВПФ
Хуманистична идея за развитието на детето
Сензорно-перцептивна организация у човека. Форми на сетивно познание и фактори за развитието им


Изтегли рефератаСензорно-перцептивна организация у човека. Форми на сетивно познание и фактори за развитието им - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия