Същност и видове запаси

1. Въведение в УЗ. Същност и видове запаси

Запасите се състоят от годни за употреба, но не използвани материални ресурси чието съвременно осигуряване е предпоставка за протичане на ефективен производствен процес. Имайки предвид че запасите замразяват финансовите ресурси то тяхното управление е жизнено необходимо от гл. т. на оборота на капитала на предприятието, одобряване възвръщаемостта на инвестициите и повишаване степента на обслужване на клиентите. Запасите успоредно с капацитета на оборудването и работната сила се явяват производствени фактори , които в определен диапазон са взаимозаменяеми. Тяхното оптимално структуриране създава независимост на процесите на снабдяване, производство и дистрибуция от търсенето на готовите продукти. Формирането на запасите позволява доставката на суровините и материалите както и тяхната преработка в готови продукти да се извършва на партиди в минимални разходи.Запасите са блокиран финансов ресурс, разходите по тяхното потдържане се оправдават от икономията която се реализира от по- ефективното използване на производствената система.

Според мястото на запасите в производството и дистрибуцията се различават:

1.Запаси от суровини и материали

2.Запаси от готова продукция

3.Запаси от незавършено производство. Формирането на незавършеното производство е по 2 начина:1) включва всички изделия на даденото работно място върху което се извършва технологичното въздействие 2) дава представа за всички партиди от незавършени изделия които очакват да преминат на следваща технологична операция.

Детерминиран запас е този чието количество зависи от готовата продукция , която трябва да се произведе.

От гл. т. на запасите и ролята им в преодоляването на пространствения разрив, времевия разрив между произ. и потребл. Запасите се подразделят на:

1.текущ запас 2. гаранционен запас 3. сезонен 4.спекулативен 5. промоционален 6.анормален

Според вида на предприятието едно изделие може да се класифицира или като изходящ или като входящ готов краен продукт.

Независимо от вида на запасите те осигуряват независимо функциониране на системата доставка, производство и дистрибуция. Една от целите на УЗ е да контролира размера на партидите от входящи материални потоци , незавършено производство и изходящи материални потоци, т.е. готов продукт по начин че общите разходи в процеса на снабдяване, прозводство и дистрибуция да бъдат минимални.


2.ФАКТОРИ ПРИ УЗ. ФУНКЦИИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ УЗ

Фунционирането на което и да е предприятие е пряко зависимо от създаването и потдържането на определени запаси посредством които се преодолява разминаването в темпа на търсене и предлагане на продуктите. От тук съществуването на запасите се обяснява с влиянието на 4 основни фактора:

1. време 2. специализация 3. неопределеност 4. ефективност

По отношение на фактора време продуктите се характеризират с определено времетраене и за да удовлетворят търсенията и желанията на клиента незабавно или за кратък период предприятието следва да потдържа определени запаси.

По отношение на фактора специализация съобразяването му е свързано с планирането и организирането на на изпълнението на голямо количество еднородни дейности от страна на предприятието при възможно най – ниски разходи с цел пълноценно натоварване на технологичната верига за производство и придвижване на продукта до крайния клиент.


Други реферати:
Усилвател на мощност с интегрална схема и транзистор
Въздушен транспорт
Анализ на пазара на пиво
Маркетингов план
Мотивация на работниците


Изтегли рефератаМотивация на работниците - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия