Същност на банковия мениджмънт

Тема 1


  1. СЪЩНОСТ НА БАНКОВИЯ МЕНИДЖМЪН


Съвкупност от управленчески решения, насочени към разрешаването на проблеми, свързани с постигането на предварително поставени цели в областта на развитието и усъвършенстване на банковата дейност.

Съвкупност от концепции, методи (начини) за управление на банките с цел постигане на конкретни резултати и главно осигуряване на ефективна дейност при запазена ликвидност, капиталова адекватнос, както и подобряване качеството на обслужване на баанковите клиенти.


  1. ЦЕЛИ НА БАНКОВИЯ МЕНИДЖМЪНТ


- да се подготвят необходимите условия за получаване на лиценз /преди създаването на банката/;

- поддържане на минимално необходимия абсолютен размер и ежегоден прираст на собствения копитал, както и стабилизиране на капиталовата адекватност;

- осигуряване на необходимия размер и ежегоден прираст на активите, както и усъвършанстване на състава и структурата на актовоте и пасивите с цел стабилизиране на ликвидността и повишаване на рентабилността на банките;

- подобряване на качеството на предлаганите банкови продукти и услуги;

- повишаване на пазарния дял на банката на банковия пазар

- повишаване на рейтинга на банката


Крайната цел на всяка банка е максимизиране на цената на акциите и постигане на по-висока дългосрочна възвръщаемост не само на активите, но на собствения й капитал. За банките е важно, а акционерите са заинтересувани да се повишава стойността на акционерния капитал и дивидентите, които те получават при постигането на поносим риск.


Цената на акциите, представляващата настоящата стойност на бъдещите дивиденти се получава, като

Dt

P = --------- , където:

1 + k


При вземане на решение за максимизиране на цената на банковите акции е необходимо да се направи следното:

- да се увеличи печалбата на банката като източник за повишаване на дивидентите, т.е.да се повиши възвръщаемостта на активите;


Други реферати:
Обесването на Васил Левски
Христо Ботев-Хаджи Димитър
По жицата-разказ за преодоляната самота
Детските приказки
Трудът и любовта в разказа По жътва от Елин Пелин


Изтегли рефератаТрудът и любовта в разказа По жътва от Елин Пелин - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия