Същност на финансите и финансовото управление на фирмата

Същност на финансите и финансовото управление на фирмата. Функции и задачи на финансовия мениджър. Финансовите отчети – основен елемент на годишния доклад на фирмите. Балансов отчет. Отчет за приходи и разходи.


Финансите – това са парични отношения, които възникват в процеса на набавяне на капитала на фирмата и негативното влагане на реални активи с цел увеличаване богатството на собствениците.

Финансовото управление е свързано с процеса на подготвяне и вземане на решения, какви и колко реални активи са необходими за развитието на фирмата и от какви източници се набавят паричните средства за предвижданите инвестиции.

  1. Инвестиционни решения, които са свързани със структурата на фирмата и преструктурирането на фирмата.

  2. Финансови решения, свързани с източниците на финансиране на фирмата, с капиталовите източници, нарастването на паричния поток.


Имуществото на фирмата е равно на нейната собственост (капитал). Когато има равенство няма проблеми. Ако има неравенство възникват проблеми свързани с преструктурирането на активите.

АКТИВИ

Инвестиционни решения

ПАСИВИ

Вземане на финансови решения от мениджъра


Преструктурирането зависи от типа финансов ръководител.

Два вида активи:

Дълготрайни и нематериални дълготрайни активи; дългосрочни инвестиционни – когато се закупуват ЦК от други фирми; дългосрочни вземания – когато се предоставят търговски кредити между свързани лица, не се изисква обезпечаване.

Репутация – разликата между пазарната цена и отчетната стойност на активите.

Наличните материални и нематериални дълготрайни активи се посочват в баланса за текущата година с три оценки:

Отчетна стойност – Брутна първоначална стойност;

Коректив – Начислена амортизация.

Балансова стойност – Нетна остатъчна стойност (1 – 2 = 3)

Нетна остатъчна стойност – BOOK VALUE (BV)

Краткотрайни активи – материални запаси; дебитни вземания по продажби, по предоставени аванси; краткосрочни инвестиции; ЦК; акции с краткосрочен характер; парични средства; разходи за бъдещи периоди.

Сребърно финансово правило – сумата на чуждите капитали не трябва да надвишава два пъти собствените капитали на фирмата.

Счетоводния баланс се представя чрез:

Колко бизнеса притежава т.н. Активи;

Колко бизнеса дължи т.н. Пасиви;

Колко средства са инвестирали акционерите или съдружниците т.н. капитал на акционерите (КА).

А – П = КА – Имуществен счетоводен баланс

А = П + КА – Организационен счетоводен баланс


Отчет за приходи и разходи


Други реферати:
Европейски съюз и глобализация
Историческата диалектика е една
Етносите и промени в света
Глобалната геополитическа надпревара на Новото време
Новите граници на ЕС-Беларус


Изтегли рефератаНовите граници на ЕС-Беларус - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия