Същност на контролинга като съвременна концепция за управление на бизнеса

1. Същност на контролинга като съвременна концепция за управление на бизнеса.

Понятието "контролинг" в икономически смисъл означава управление и наблюдение. Управлението най-общо означава и изисква поставяне на цели и контрол по тяхното реализиране, поради което контролинговата концепция обхваща целия комплекс от задачи, свързани с планирането, регулирането и контрола на цялостната дейност на стопанските субекти.Голяма роля за раз­витието на контролинговата концепция оказва световната икономическа криза в началото на миналия век, когато успешното ръководство на предприятията изисква засилено внимание към внедряване и усъвършенстване на вътрешно фирменото планиране и отчитане на дейността на предприятията. След САЩ контролинговата концепция в управлението бързо се разпространява в Европа.

Основната функция на контролинга е да подпомага ръководството към вземане на оптимални управленски решения.Следователно контролинга изпълнява комплексни задачи по планирането, регулирането и наблюдението на дейността за реализация на набелязаните цели.

В същността на контролинга три основни подхода: а) задачите на контролинга се ограничават в управлението на стойностните показатели на предприя­тието; б) концептуалната рамка се разширява чрез подчертаване на информационната насоченост на контролинга; в) акцентира се върху неговата координираща роля в процеса на управление.

Кантролингът е система за планиране, анализиране, отчитане, регулиране и контрол на дейността, целяща осигуряване на дългосрочна жизнеспособност и конку-рентоспособност на фирмата.

Всяко едно предприятие представлява свръх сложна открита социално-техническа система, свързана със специфично взаимоотношения с външната среда. успешното развитие на предприятието е главен смисъл и висша цел на всяко предприятие от гледна точка на всички заинтересовани групи. В процеса на функциониране всяко предприятие реализира комплекс от материални, стойностни и социални цели. Ефективното функциониране на предприятието и пълното удовлетворяване на изискванията на кли­ентите се достига при стремеж към максимизиране на дисконтирания доход, максимизиране па печалбата и поддържане на постоянна ликвкдност, което е предпоставка за съществуването и успешното развитие на предприятието.

Важен инструмент за ефективно функциониране на всяко предприятие и постигане на неговите висши цели в съвременните условия се явява внедряването на контролинговата концепция и контролинга в неговото упраьление.


2.Необходимост от внедряване на контролинга в управлението на пред­приятието.

Внедряването на контролинга в управлението на предприятията е обусловено от две групи причини, от една страна, произтичащи от настъпилите промени във външната среда, а от друга страна от недостатъците в сега съществуващите системи на управление в редица предприятия у нас.

По-важните външни причини са в следните направления:

  • интернационализация на пазарите, произтичащи от процесите на глобалязация на световната икономика

  • все по-нарастващата динамика на фирмената околна среда - в резултат на разгръщащата се световнa конкуренция;

  • все по-нарастваща комплексност на производството, засилване ролята на


Други реферати:
История на парите
Външна политика на България
Неструктурни подсистеми на международните отношения
Международни организации
Международен транспорт


Изтегли рефератаМеждународен транспорт - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия