Същност на кредита и лихвата

Същност на кредита и лихвата.


За кредита се дават различни определения:Кредитът като доверие, оказвано от кредитора на длъжника; Кредитът като способност на длъжника да възбуди към себеси доверие;

Кредитът като състояние изразено в: доверието на кредитора към длъжника и способността на длъжника да предизвиква доверието на кредитора.

Акцентите на кредитната сделка са: а/разглеждането на кредита като собективна оценкаили определена способност на страните; б/ Като форма на движение на стойността, халактеризирана от периода, разделящ даването на кредита и неговото връщане; в/ кредитната сделка обхваща 2 особени и отделени във времето действия:-кредитеране и издължаване.

Основна характеристика на кредита е отлагането на плащането в бъдещето.

Кредитът трябва да бъде различаван както от дълга, така и от покупателната сила. Кр-тът е доверие и възможност. Дългът обратно, представлява неплатената част от минала сделка, осъществявана на кредит. Кр-тът може да варира, а дългът е определен.Кр-тът е покупателен капацитет или капацитет за получаване на заеми; дългът представлява иск на кредитора за опре4делени суми.

От гл. т. на обществото кредитните сделки и транзакции само прехвърлят, но не увеличават благосъстаянието. Самият кредит не е състояние, а фактор, допринасящ за нарастване на състоянието.

Длагосъстоянието на обществото се увеличава не от кр-та, а от използването му.

Особенно съществен субект на кр-та са бизнесмените. Други субекти на държавните /правителствените/институции и държавата като субект, като кредитор и като носител на дълга.

Основните източници на средства, които могат да се вливат в кредитните транзакции са2; спестяванията и формираните фондове.

Кр-тът изпълнява 3 основни функции: 1 икономическа- той служи в икономиката като средство за размяна и предоставя наличен капиталза бизнеса;2 Социална-изглажда различията м/у труда и капитала чрез ефективно използване потенциала както на труда така и на капитала; 3. Управленческа.

Видове кредит: I Публичен /правителствен/-държавен и общински; II Частен кредит: 1/ Безнес кр-т:

А-Дъроср. /ивестиционен/; Б-Средносрочен; В-Краткосрочен-търговски,паричен и депозитен; 2/Кр-т за недвижима собственост:А-Бизнес фирми; Б-Потребители;3/Потребителски к-т: продажби чрез търговси кр-т,кр-т за услуги и паричен кр-т.

Съществуват 2 форми на кр-та:1/Основни-търговси кр-т и банков кр-т;

2./Второстепенни-държавен, потребителски и

м/у народен кр-т. Лихвата е възнаграждение на раздялата с ликвидност. Тя е особена цена на к-ла отчуждаван ч/з кр-та.

Нл=/Л*100//3, където: Нл-норма на лихвата; Л-величина ва лихвата; З-величина на к-та.Съгласно класическата теория лих.% се определя от :- предл.на спестяванията; - търсенето на инве-нен к-л.

Лих% като обобщено понятие съдържа в себе си множество конкретни видове лихв%. Общо въздействие в/у тях оказва т.нар. основен лихв% определян от ЦБ. Лихв% дава отражение в/у спестяванията, инвестициите, потреблението и външната търговия; ако лихв.% е висок спестителите ще имат интерес да увеличават своите спестявания, за да получат по-висок доход.. И обратно: ако лихв.% е нисък ще има срив на спестяванията от банките, доходите ще се насочат предимно към пазара на стоки и услуги.


Други реферати:
Трудови злополуки в строителството.
Трудови проблеми в сферата на образованието свързани с бюджета.
Трудови стандарти
Удовлетвореност от труда в българските фирми (изследване на проблема в една фирма)
Управление на човешките ресурси.


Изтегли рефератаУправление на човешките ресурси. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия