Същност на международния маркетинг

1 ВЪПРОС

СЪЩНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ МАРКЕТИНГ


Определение за международен маркетинг: Той представлява извършване на стопанска дейност в повече от една страна, насочваща движението на стоките и услугите на фирмата до потребителите с цел печалба.

Основните особености на международния маркетинг са следните:

А) Обикновенно са необходими повече усилия и средства за извършване на маркетинговите проучвания в отделните страни.

Б) разработката на маркетинговите стратегии и маркетинговия микс често се отличава с по- голяма сложност.

В) Преминаването на границите е свързано с голям обем документация и със спазване на редица изисквания, произтичащи от установения граничен, митнически вносно-износен и валутен режим, а също и от санитарния, ветиринарния и фито контрол.

Г) Разстоянията м/у отделните страни обикновенно са по-големи от колкото в самата страна, което поражда допълнително трудности, проблеми и разходи при транспортирането и застраховането на стоките и при осъществяване на необходимите комуникации.

Д) Необходими са по-големи финансови ресурси, поради по-големите мащаби на сделките.

Е) Наличие на валутен риск.

При международния маркетинг основен проблем за всяка фирма е да се постигне съгласуваност м/у контролируемите и неконтролируемите фактори от обкръжаващата среда.

Контролируемите фактори включват вътрешните за фирмата фактори, от които особено значение за маркетинговата дейност имат стоковата, ценовата, дистрибуционната и комуникационната политика.

Неконтролируемите фактори обхващат елементите на външната за фирмата среда. Към макро средата се отнасят икономически, социални, технологични, културни, политически и правни фактори. Към микро средата се отнасят клиентите, конкурентите и доставчиците. Неконтролируемите фактори се разделят на две основни групи:

а/ Неконтролируеми фактори в/у които фирмата може да въздейства до известна степен. Стратегията на фирмата към тях е да ги променя в рамките на възможното в своя полза. Доколкото фирмата не е в състояние да ги промени в своя полза, тя трябва да е в състояние да се присобвява към тях.

б/ Неконтролируемите фактори в/у които фирмата не може да въздейства и трябва изцяло да се адаптира към тях. От способността на фирмата да постигне съгласуваност м/у вътрешните и външните фактори зависят нейната конкурентно и жизнеспособност. Възможни са следните три алтернативи:

- Фирмата да се приспособи към външната среда, да оцелее и да се развива,

- Фирмата да потърси друга външна среда, която съответства на нейните цели и възможности,

- Фирмата да ликвидира своята дейност.

Съществуват различни форми и степени на участие в международния маркетинг. Фирмите производители могат да се обособят в различни групи в зависимост от степента на ангажиране на производствената им мощност с международния пазар, както и свързаното с това приложение на международния маркетинг.

  1. Инцидентно участие на международния пазар – тези фирми работят почти изцяло за вътрешния пазар. Техните приходи и печалби зависят основно от продажбите на вътрешния пазар. В отделни случаи те предоставят продукция за износ на търговски посредници или крайни потребители, с цел по-висока цена и печалба.

  2. Периодично участие на международния пазар – тези фирми също работят главно за вътрешния пазар, но в отделни периоди от време производственият им капацитет не се натоварва достатъчно, в резултат на което те ориентират част от продукцията си към външните пазари. Ето защо те обособяват маркетингово звено или ползват услугите на специалист по международен маркетинг. Тези фирми полагат усилия за адаптиране на съществуващите или създаване на нови продукти, съобразени по функции, качество, дизайн, опаковки , маркировки и др. елементи с изискванията на чуцдия пазар.

  3. Преимуществено участие на международния пазар – при този вариант фирмите предлагат по-голямата част от своята продукция на международния пазар. Тези фирми създават


Други реферати:
Национален продукт и национално богатство
Обективно приложимо право към договорните отношения с международен елемент
Общински съвет-състав, структура, компетентност
НОРМАТИВИ ЗА ЧИСЛЕНОСТ НА АДМИНСТРАТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ
Управленска информационна система на фирма Мес-Ко ЕООД


Изтегли рефератаУправленска информационна система на фирма Мес-Ко ЕООД - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия