Същност на обучението на човешките ресурси

  1. Същност на обучението на човешките ресурси


Обучението на човешките ресурси е стратегическа функция на управлението на човешките ресурси. То е в непосредствена връзка с растежа и конкурентоспособността и обуславя професионалнотоизрастване на персонала. Инвестирането в обучението е равнозначно на инвестирането в приоритетността и устойчивото развитие на компаниите и техните човешки ресурси.

В условията на непрекъснати технологически и технически промени конкуренция, интернационализация на икономиката, успяват тези организации, които реагират и се адаптират най-бързо на динамиката на средата. Те познават и прогнозират измененията на средата, готови са да посрещнат тези промени и вземат своевременни и адекватни решения.

Постиженията им са в резултат на изградената и действена политика на непрекъснато обучение на човешките ресурси в умения, знания, способности и нагласи. За целта се изграждат собствени учебни центрове, университети, за да подготвят високо квалифицирани изпълнители за своите фирми. "Учене през целия трудов живот" е девизът на съвременните компании. Компетентният персонал е най-ценното богатство и капитал на организациите.

По проблемите за същността на обучението съществуват различни идеи, изисквания, особенсти в теоретичен и приложен аспект. Общото в тях е:

  • обучението трябва да бъде системен процес;

  • обучението променя знанията, уменията и нагласите за работа;

  • обучението подобрява трудовете резултати;

  • обучението е в тясна връзка с работната позиция;

  • мотивацията е предпоставка за обучението и резултатите от него.

Анализирайки тези постановки, бихме могли да дефинираме обучението като системен процес на придобиване на знания, умения и нагласи на работещите в организацията с цел подобряване на работата и мотивацията. То е управленска дейност, решенията на която са насочени в посочените


Други реферати:
Пищови по икономически анализ
Предлагане на работна сила
Платежен баланс
Агресията и насилието в училищната възраст
Обект, предмет и задачи на педевтологията


Изтегли рефератаОбект, предмет и задачи на педевтологията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия