Същност, предназначение, възникване и развитие на счетоводната отчетност

Същност, предназначение, възникване и

развитие на счетоводната отчетност


1. Същност – По своята същност счетоводната отчетност е система за количествено отразяване и качествено характеризиране на фактите, явленията и процесите в отчетно обособените структури, като задължително се използва стойностния измерител. Счетоводството е функция на управлението.

2. Предназначение – Счетоводната отчетност е един от важните компоненти на отчетната информационна система на всяко стопанско звено. С нейна помощ се осигурява около 3/4 от обема на отчетната и близо 2/3 от обема на цялата икономическа информация, необходима за управлението в отделните стопански звена.

3. Възникване и развитие – Възникването на Счетоводната Отчетност е свързано с две основни обстоятелства. Първо – Възникнала е тогава, когато мащабите на производството са нараснали толкова много, че не са могли да се побират в паметта на хората, и Второ – когато хората са се научили да броят и да смятат. Без една от тези предпоставки е немислимо нейното осъществяване.


В исторически аспект възникването на Счетоводната Отчетност следва да се търси още в древността, когато обект на отчитане са били най-простите стопански операции. В робовладелското общество се появяват стопански операции, свързани с парите, размяната, кредита. Появяват се хартията, средствата за писане.

По-нататък се развива силно търговията и се появява търговския капитал. Възниква нуждата от отчитането на взаимоотношенията между купувачи и продавачи. Обект на отчитането е движението на индивидуалния капитал и реализираната печалба. Това налага прилагането на двойното записване и използването на счетоводните сметки.

През 1494г. се появява първото писмено съчинение за двойното счетоводство в книгата на Лука Пачиоли в раздела „Трактат за счетоводни записвания”.

По-нататък отчетността получава бурно развитие. Появяват се специални учебни заведения, в които хората се обучават за осъществяване на стопанската отчетност. Започва производство на технически средства, появява се електронноизчислителната техника, необходима за обработка на отчетната информация.

У нас стопанската отчетност се развива главно под влияние на постигнатото в тази област в бившия Съветски съюз.

Първата книга по счетоводство на български език е на братята Стоян и Христо Караминкови „Диплография или как се държат търговски книги”, публикувана в Цариград през 1850г, а първото училище, в което организирано е започнало изучаването на счетоводството е Държавната търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” – Свищов (1884г.).
Други реферати:
Одиторски извадки
Отчитане на плащанията чрез посредничеството на търговските банки
Австрийска школа
Алфред Маршал - бащата на микроикономикса
Анализ върху идеите на Хамураби


Изтегли рефератаАнализ върху идеите на Хамураби - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия