Същност, съдържание и основни понятия на маркетинга в туризма

1. СЪЩНОСТ, СЪДЪРЖАНИЕ И ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА МАРКЕТИНГА В ТУРИЗМА1.1 Социално-икономическа същност на маркетинга

Понятието маркетинг произлиза от английската дума market – пазар и буквално означава „пазарна дейност”, „работа с пазара”. Този превод обаче дава твърде общо звучене на понятието, което не разкрива цялостно същността му. Маркетингът като чисто икономическа категория има многообемно съдържание. Поради този факт и до ден днешен няма унифицирано, всеобщо признато определение. Маркетингът се разглежда като икономически процес, и с него бива означавана всяка дейност, насочена към придвижването на стоки от този, които ги произвежда (производителя) до онзи който се нуждае от тях (потребителя). От тази позиция маркетингът осигурява контакт между производителя и потребителя и спомага за повишаване на ефективността от извършваните от тях размени. Като следствие от това маркетингът се определя като целеполагащо начало на производството, средство за свеждане до минимум на несъответствията между търсенето и предлагането. В разглежданото качество маркетингът установява и постоянно поддържа не само стоков, но и информационен обмен между потенциалните участници в пазарните отношения. Необходимостта от маркетинг се засилва от една страна когато на пазара има производители на еднородни стоки, а от другага страна когато има нуждаещи се от тях потребители. Този тип пазари са известни като конкурентни пазари или потребителски пазари. Развитието на пазарната среда се явява необходима предпоставка за ефективното функциониране на маркетинга, който със своя арсенал от средства осигурява условия, при които потенциалният контакт между производители и потребители се превръща в реален акт на покупко-продажба. Маркетингът като стопанска функция се разглежда като специфична дейност на организацията, която е насочена към даването на отговор на следните въпроси:

  • Какви стоки да се предлагат на пазара?

  • На кого да бъдат предлагани?

  • Кога и при какви условия?

  • Как да бъде организирана доставката до потребителите?

Първоначално маркетингът се възприема като една от редицата равнопоставени функции на организацията, впоследствие като стопанска функция с определена тежест пред други и накрая като интегрираща стопанска функция. Интегриращата функция се състои в предупреждаването за възникване на конфликти, които могат да се появат в резултат на различни гледни точки както между специалистите от различните звена и отдели в рамките на организацията, така и в направляването на фирмената дейност в посока, осигуряваща успех и реализация на поставените цели. Както се вижда, става въпрос не за разделяне на стопанските функции на главни и второстепенни, а за приемане на идеята за пълноценно удовлетворяване на потребителските потребности и идентификацията им на пазара.


Други реферати:
Схеми за управление на LED и LD
Проводникови канали за връзка
Анализ на комбинационни схеми
Електрозначима спектрално-енергийна лента в слънчевия спектър
Влияние на изкривяванията върху субективното възприятие


Изтегли рефератаВлияние на изкривяванията върху субективното възприятие - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия