Същност, съдържание и основни понятия на маркетинга в туризма

Маркетингът като концепция за пазарно поведение е начин на мислене, при които търсенето на стоки и услуги от потребителите е отправна точка. За задоволяване на търсенето се прилагат разнообразни решения, приемани на всички управленски нива. В съотсветствие с този принцип всички дейности на предприятието трябва да бъдат извършвани на база на точна информация за нуждите и потребностите на пазара в бъдеще. Ръководната цел е да се произвеждат стоки и услуги, не които могат да бъдат произведени, а само такива от които се нуждае потребителят – това е и основният принцип на действие на организациите, възприели и реализиращи маркетинговата концепция. Маркетингът като стопанска концепция или философия на съвременния бизнес от една страна предполага задълбочено, всестранно и систематично изучаване на потребностите, вкусовете и предпочитанията на потребителите и производството на стоки и услуги, които напълно отговарят на тях, а от друга страна – целенасочено и активно въздействие на пазара, формиране на нови потребности, модификация на съществуващи такива и формиране на потребителски предпочитания. Конкретизирайки посочените изходни положения за организацията, възприела маркетинговия подход, може да се каже, че маркетингът в този случай включва:
  • Определяне на нуждите и желанията на потребителите;

  • Разработване и предлагане на стоки на пазара, които са необходими на потребителите и са в състояние да удовлетворят тяхните желания;

  • Определяне на ценови нива, приемливи за купувачите, които осигуряват достатъчна печалба за продавача;

  • Избор на най-удачните начини за доставка на стоките на потребителите;

  • Оптимално използване на методите и средствата за активно въздействие на пазара с цел формиране на задоволително търсене и стимулиране на дистрибуцията.

Всяко едно от разгледаните направления на маркетинга е важно само по себе си, но ценността и значимостта на всяко едно е особено важна, когато се извършват и прилагат интегрирано. Именно в този случай става въпрос за прилагане на маркетинговата концепция.

Организациите, използващи маркетинговата концепция, смятат, че познават нуждите и желанията на потребителите и ги удовлетворят по-ефективно от конкурентите. Следователно, печалбата се осигурява от достатъчния брои удовлетворени потребителски потребности и желания. По този начин се постига баланс между интересите на производителите и потребителите.

В последните десетилетия започва да се налага една нова разновидност на маркетинговата концепция – концепция за социално-етичния маркетинг. Тя предполага, че освен необходимостта от производството и продажбата на стоки и услуги, удовлетворяващи потребителските потребности и желания, трябва да се отича и интереса на обществото като цяло. Два са основните моменти, които отличават концепцията за социално-етичния маркетинг от маркетинговата:

  • Фирмата трябва да се грижи за благополучието на потребителите, а не просто за удовлетворяването на краткосрочните им потребности;


Други реферати:
Зеленчуково семепроизводство - предмет и значение
Земеделие.
Земеделска икономика.
Земеделски производствен процес.
Значение и насоки на анализа на финансовото състояние. Съотношение и динамика на активите


Изтегли рефератаЗначение и насоки на анализа на финансовото състояние. Съотношение и динамика на активите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия