Същност, съдържание и основни понятия на маркетинга в туризма

Фирмата трябва да обръща внимание на дългосрочното благополучие на обществото като цяло, удовлетворявайки индивидуалните потребители.

Организациите, които изповядват тази философия е необходимо и ясно и разбираемо да формулират етични правила, които ще бъдат водещи при осъществяването на връзката с пазара. Етични проблеми възникват винаги, когато се появява възможност за пренебрегване на моралните норми с цел получаване на печалба. За оценка на съответствието на планираните действия с етичните норми е добре да се потърят предварително отговори на няколко въпроса по отношение на планираното действие:

  • Каква е вероятността да влезе в конфликт със съществуващото законодателство?

  • Каква е вероятността да влезе в конфликт с обществените морални и етични норми?

  • Каква е вероятността да има разрушителен характер?

  • Каква е вероятността да наруши някакви задължения?

  • Каква е вероятността да бъде съпроводено с риск от нанасяне на вреда на лицата и организациите?

  • Каква е вероятността от възможни алтернативни действия, което би донесло на заинтересовани страни по-големи преимущества?

  • Взима ли под внимание правата върху собствеността, защитата на личния живот, както и неотменните потребителски права?

  • Би ли да довело до понижаване на благосъстоянието на друго лице или групи лица?

Съществуват различни видове маркетинг: маркетинг на потребителските стоки, маркетинг стоките с производствено предназначение, маркетинг на услугите и т.н. За различните видове е характерна обаче обща методология, само че съдържанието и конкректната реализация на маркетингова концепция зависят от особеностите на сферата на действие на организацията и на предлаганите от нея продукти.

1.2 Особености на маркетинга на услугите

Освен пазара на стоки, капиталовия пазар, пазара на труда съществува и взаимодейства с тях обширен пазар на услуги. Сферата на услугите е един от най-перспективните, бързоразвиващи се отрасли на икономиката. В индустриално развитите страни около 70% от съвкупния вътрешен продукт се дължи именно на услугите. Успоредно с това постоянно расте и броят на заетите служители работещи в тази сфера. Въпреки бързото развитие в областта на услугите и огромната роля, която имат в икономиката като цяло, до този момент все още няма общоприето определение за термина услуги. Според дефиницията дадена от видния американски маркетолог Филип Котлър – услугите, това са обекти на продажба във вид на действия, ползи и удовлетворения. От даденото определение следва, че услугите са несъхраними и на клиента се предлага нещо, което няма материална форма. Предлаганите услуги на пазара са разнообразни и разнородни. В този смисъл пазарът на услуги се дели на по-малки съставни части. Към


Други реферати:
Статистически подход при координация на изолацията
Стомано бетонни изделия
Стругове
Телекс
Технология на автоматизираното производство


Изтегли рефератаТехнология на автоматизираното производство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия