Същност, съдържание и основни понятия на маркетинга в туризма

Седмо, туристическият продукт се създава с усилията на много организации, всяка една от които има собствени методи за работа, специфични потребности и различни търговски цели.

Осмо, високо качество на туристическите услуги не може да бъде постигнато при наличие даже на незначителни недостатъци, доколкото обслужването на туристи се състои именно от такива дребни детайли.

Девето, оценката на качеството на туристическите услуги се отличава със значителна субективност: по-голямо влияние на оценката на потребителя оказват лица нямащи пряко отношение към пакета придобити услуги, например местни жители, гленове на туристическата група.

И на края, десето, върху качеството на услугите оказват влияние външни фактори, имащи форс-мажорен характер – природни условия, време, политика в областта на туризма, международни събития и др.

Всички тези специфични особености на туристическия продукт оказват съществено влияние на маркетинга в туризма. Както няма едно единствено официално определение за маркетинга като цяло, така отсъства и единно разбиране за маркетинга в туризма. Често срещани дефиниции за маркетинга в туризма са: системно изменение и координация на дейността на туристическите предприятия, а също така и частна и държавна политика в областта на туризма, осъществявана по регионален, национален или международен план. Целта на тези изменения е най-пълно удовлетворяване на потребителските потребности и желания, като успоредно с това се отчитат възможностите за получаване на съответен приход.

Световната туристическа организация акцентира върху три главни функции на маркетинга в туризма:

  • установяване на контакт с клиентите;

  • развитие;

  • контрол.

Установяването на контакт с клиентите поставя за цел те да бъдат убедени в това, че предлаганото място за отдих и съществуващите там услуги, гостоприемство и очаквани ползи напълно съответстват на това, което желаят да получат самите клиенти.

Развитието предполага планиране на нововъведения, които биха могли да осигурят нови възможности за оранизацията. На свои ред подобни нововъведения са длъжни да съответстват на потребностите и предпочитанията на потенциалните клиенти.

Контролът, предвижда извършването на анализ на резултатите от дейността по предвижване услугите на пазара и проверка на това, доколко тези резултати отразяват пълно и точно използваните възможности в сферата на туризма.


Други реферати:
Население и демографски процеси през 2008 година
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
Старият Несебър
Саудитска Арабия
Рилски манастир


Изтегли рефератаРилски манастир - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия