Същност, съдържание и основни понятия на маркетинга в туризма

Туристическия продукт преди всичко трябва да бъде добра придобивка. Във връзка с това маркетингът представлява последователни действия на туристическите организации, насочени към постигането на тази цел. Поради тази причина за нашите нужди ще приемем следното определение: Маркетингът в туризма, това е система на непрекъснато съгласуване на едни услуги с други, които са резултат от пазарното търсене и които туристическото предприятие е способно да предложи по по-ефективен начин от конкурентите и да реализира печалба,. Тази достатъчно дълга дефиниция съдържа в себе си редица идеи, които ще разгледаме по-подробно.

Първият момент, на които трябва да се обърне внимание, се състои в това, че маркетингът – не е отделно действие, а система от дейности. С други думи това е последователност от действия на туристическата организация, които трябва да бъдат обединени за постигане поставените цели. Следователно маркетингът не е само реклама и продажба на услуги или просто разработване на услуги. Това е система в която трябва да бъдат обединени всички функции и действия в съответствие с маркетинговата концепция. Това обстоятелство принципно отличава маркетинга от търговската дейност. Ако търговската дейност се състои в използването на всички сили и средства за активиране на продажбите, то целта на маркетинга е реализацията на взаимосвързан процес на производство и пласмент на услуги в съответствие с потребителското търсене.

Вторият момент, заслужаващ внимание, е това, че маркетингът не свършва на определена дейност. Той не трябва да бъде приеман като еднообразен процес, стане ли дума за внедряване на нов туристически продукт или въвеждането на нова цена. В маркетинга винаги има динамика, дължаща се на факта, че пазарът е в постоянно движение. Например под влияние на различни фактори се променя потребителското търсене, конкурентите също работят върху въвеждането на нови услуги. Тези примери говорят за това, че маркетингът е непрекъснат процес и туристическото предприятие е необходимо непрекъснато да се съобразява с това. Маркетингът, представен по този начин, предолага поглед към бъдещето, а не само съсредоточеност в настоящето.

Третият момент е свързан със съгласуването. Необходимо е да се извършват вътрешнофирмени съгласувания, наложени от променящите се условия в обкръжаващата среда. Ако всичко в този процес се възприема на части, няма да бъдат постигнати набелязаните цели. Нищо добро няма да се случи ако туристическа фирма разбира, че в настоящия момент се търси услуга Х, а тя като всички продължава да предлага услуга У. Така и нищо мъдро няма, ако игнорирайки пазара фирмата започне да предлага услугата Х, като същевременно пазарът се е насочил към услуга Z. Тайната е в съгласуването на дейността вътре във фирмата с информация постъпваща от вън. Това означава, че решения трябва да се приемат своевременно, чрез използването на всички функции и инструменти на маркетинга за постигане на вътрешнофирвмено съгласие.

Четвъртата идея, която е заложена в нашето определение, се касае до разбирането, какво в действителност представлява предлаганата от фирмата услуга. Класическият въпрос, който се задава в този случай е: С какъв бизнес се занимаваме в действителност? Подобна постановка подтиква туристическата фирма да погледне през погледа на потребителя. Друг вариант на отговор на този въпрос е свързан с разглеждането на ресурсите на фирмата и какво още може да бъде свършено от нея. Много фирми биват


Други реферати:
Доктрина за човешките отношения. Начало на индустриалната социология
Емпирично социологическо изследване
Варненци-за себе си, за своя град и за властта
Анализ на капиталистическата революция-Бъргър
ЕСИ-Частният бизнес и младите хора-от 25 до 35 годишна възраст в България


Изтегли рефератаЕСИ-Частният бизнес и младите хора-от 25 до 35 годишна възраст в България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия