Същност, видове банки и банкови операции

Същност,видове банки и банкови операции.НАЦИОНАЛНА БАНКА Като най-важна институция на всяка държава има следните функции:

1. Емисионна – пуска пари като законно платежно средство.

2. Съхранява и управлява международния резерв в зависимост от м/у народните сделки на държавата.

3. Установява фиксинга на националната валута спрямо чужди валути, провежда девизно-златната политика на страната.

4. Функция на официален касиер на държавата.

5. Кредитор на държавата и кредитор от последна инстанция – като кредитор тя насочва свободни кредитни ресурси към държавата и държавния бюджет и като кредитор от последна инстанция означава, че нея никой не я кредитира. 6. Поддържане на платежоспособност и ликвидност на ТБ и рефинансирането им със следните инструменти: сконтиране на предоставени от банките търговски ценни книжа или отпускане на кредит за 3 месеца с/у залог от ценни книжа, злато, валута и др.

7. Лицензионно-надзорна функция спрямо ТБ и небанковите финансови институции.

8. Поддържане на вътрешна и външна стабилност и покупателната сила на паричната единица.

9. Посредничи при платежните отношения на държавата с чужбина.

10. Изграждане и поддържане на национален разплащателен механизъм.

11. Съставя платежния баланс за м/у народните плащания и преките инвестиции.

12. Съхранително - депозитна функция – съхранява ценни метали, ценни книжа и парични депозити на банки, правителство и общини.

13. Участва в изграждането на централния депозитар на ценни книжа. ЦБ е независима и подчинена на Парламента и се отчита пред него. БНБ има управителен съвет от 7 души със 6 годишен мандат. Управител и подуправители на три управления: емисионно, банково и банков надзор. ЦБ изготвя и обнародва месечни и тримесечни счетоводни баланси, годишен счетоводен баланс, ОПР, ОПП и отчет за изпълнение на бюджета на БНБ. Тя може да изисква счетоводни и друга документация от ТБ за ревизии и други проверки. Определя минимални задължителни резерви от 10%, а от 1.9. 12% от основния капитал на банките.

ВИДОВЕ БАНКИ. Национални банки и Търговски банки. Търговските биват специализирани и универсални. Специализираните: ипотечни – предоставят заеми с/у залог на недвижими имоти; ломбардни – заеми с/у залог на движими вещи; депозитно-спестовни; депозитно-кредитни; джиро банки – водят с/ки на клиенти и разплащанията им; инвестиционни банки. Универсалните: според универсализацията – напълно универсална банкова дейност; британска форма на универсална банкова дейност и законодателно разграничаване м/у дейността на ТБ и бизнеса с ценни книжа.


Други реферати:
Участие в кръглата маса “Близкия изток и предизвикателствата на мира”
Ролята на масмeдиите в гражданското общество при осъществяване на граждански контрол
Резюме на статия свързана с гражданското образование
Разговорът и неговият дискурс
Рецензия на изложба


Изтегли рефератаРецензия на изложба - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия