Същностна характеристика на управленското счетоводство

гл.ас. д-р Бойка Брезоева


Същностна характеристика на управленското

счетоводство


Създаването на счетоводна информация за външните потребители, намираща отражение в годишни или междинни финансови отчети, изготвяни по правилата и изискванията на МСС/МСФО или националната счетоводна база, е основно съдържание на финансовото счетоводство. В пазарни условия наред със системата на финансовото счетоводство се обособява и друга счетоводна система – тази на управленското счетоводство, насочено към осигуряване и анализиране на информация за нуждите на управлението на предприятието. В този смисъл управленското и финансовото счетоводство могат да се разглеждат като два отделни клона на счетоводството основно съобразно потребителите на информация (външни или вътрешни), както и според насоките на използване на информацията, създавана от тях.

Необходимо е да се уточни, че названието “управленско счетоводство” следва да се възприема условно, тъй като не отразява достатъчно неговото съдържание. То е с англоезичен произход (Мanagement Accounting) и се е наложило в употреба в целия свят. Наред с него се срещат и други названия, като например френското “аналитично счетоводство” (Comptabilite Analytique) и немското “вътрешно-фирмено счетоводство” (Internes Rechnungswesen или Entscheidungsorientiertes).

В исторически план съвременното управленско счетоводство е възникнало в пазарните икономики на САЩ и Великобритания през годините след Втората световна война на базата на съществуващото дотогава счетоводство за разходите (Cost Accounting). Традиционно счетоводството за разходите е осигурявало информация за разходите и приходите от дейността на предприятието основно за целите на планиране на дейността и за вътрешно-фирмения контрол, сред което особено се открояват планирането и отчитането на разходите по центрове (звена) на отговорност и системата на стандартните разходи 1. Но с развитието на съвременните високотехнологични и диверсифицирани производства и сложни корпоративни структури в периода след Втората световна война счетоводството за разходите вече не е в състояние със своя инструментариум да осигурява и анализира необходимата информация за процесите на вземане на управленски решения.

Постепенно с възприемане на идеите за пределните и на алтернативните разходи от икономикса, както и на сложни математико-статистически методи за изследване на динамиката на разходите (например регресионния анализ), които се интегрират в методологията на счетоводството за вътрешно-управленски нужди, ________________________________________________

1 Standard costing, представляваща система за планиране, отчитане и контролиране на разходите. Близка по съдържание е на т.нар. нормативен метод за отчитане на разходите и калкулиране на себестойността в условията на планово-централизираната икономика у нас.


Други реферати:
Оптично кодиране на сигнали
Цифрово-аналогови преобразуватели
Шахмат за деца
Технология на печатни платки
Печатни платки


Изтегли рефератаПечатни платки - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия