Съставяне на проектобюджета. Парламентално разглеждане и утвърждаване на бюджета. Изпълнение на бюджета.

извънбюджет­ните- сметки и изплащане на суми по държавните разходи на пторизираните за това лица. формира се единна каса.

Изпълнение на бюджета по разходната му част - След утвърждаването на бюджета и разпределението на средствата по тримесечия, започва и изпълнението му по раз­ходната част. Това изпълнение е свързано с огромни отговор­ности и е от особена важност. По тази причина и подлежи на по-строг контрол в сравнение с изпълнението на приходната част. При разходната част утвърдените суми по отделни еле­менти на бюджетната класификация, в границите на които мо­гат да се извършват разходи по бюджета, се наричат бюджет­ни кредити. Бюджетен кредит е „сумата, гласувана в рамките на бюджета, даваща пра­во за извършване на разходи".Изразходването на бюджетните кредити е свързано с пре­доставянето им на лица, наречени разпоредители с бюджетни кредити, които се определят от Министерския съвет. Това са министерства, общини и бюджетни учреждения, които се под­разделят в следния ред:

  • 1-ва степен разпоредители с бюджетни кредити - това
    са главните разпоредители по държавния бюджет - министри и
    ръководители на централни ведомства. Ръководените от тях дър­
    жавни органи съставят собствени бюджети.

П-ра степен разпоредители с бюджетни кредити - това
са ръководителите на бюджетни организации в структурата на
министерствата, ведомствата и другите държавни органи. Те не съставят самостоятелни бюджети, а само бюджетни сметки. Всички постъпили в бюджета приходи се разпределят и на­сочват от Министерството на финансите в съответствие с три­месечното разпределение на разходите. Размерът на разходите трябва да е планиран така, че да не надхвърля размера на прихо­дите, постъпили по банковите сметки на републиканския бюд­жет и на разпоредителите с бюджетни кредити. Въвеждането на системата на държавното съкровище (трежъри система) има за цел да централизира държавните ресурси в една сметка с цел рационализиране на платежния процес. Ос­новните функции на системата са свързани с касовото управле­ние, финансовото планиране и прогнозиране на касовите пото­ци и отчетността и контрола на държавния бюджет. Разплащанията по трежъри системата се осъществяват на основата на системата за електронно бюджетно разплащане (СЕБРА). Участници в нея са БНБ, банките, обслужващи бюд­жета и Министерството на финансите в качеството си на упъл­номощена за управлението на държавния бюджет институция. Потребители на СЕБРА са министерството на финансите и всич­ки разпоредители с бюджетни кредити, включени в системата на единната сметка.

През годината министърът на финансите има право, в изпълнение на нормативен акт, да прехвърля кредити между бюджетите в състава на държавния бюджет (републикански, на съдебната власт и на Сметната палата). Това прехвърляне на кредити от един бюджет към друг не трябва да нарушава цялостния баланс на държавния бюджет, а и предназначението и размера на кредитите трябва да се запази.

В случай че през годината възникнат непредвидени дър­жавни разходи, които са важни и не могат да бъдат отложени, за покриването им задължително се иска разрешение от Минис­терския съвет. Сметната палата осъществява контрол върху правилното изпълнение на бюджета през цялата година.Други реферати:
Будизмът в средновековна Индия
България и нейните съюзници срещу Румъния
Българска възрожденска култура
Династията Асеневци
Босна и княжествата в Западните Балкани през 12-13 в.


Изтегли рефератаБосна и княжествата в Западните Балкани през 12-13 в. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия