Състоянието на транспорта в България

Kакво е състоянието на транспорта в България? Каква част заема той от крайното енергийно потребление?

- Състоянието на транспорта в България се характеризира с непрекъснато увеличаващ се дял на автомобилния транспорт и намаляване на дела на по-енергоефективните железопътен, речен и морски транспорт. Бързо се увеличават превозите с лични автомобили за сметка на намаляване дела на по-ефективния обществен транспорт, има нарастващи по продължителност и обхват задръствания на трафика в големите градски центрове. Друг проблем на транспорта в България е импортът главно на стари автомобили и като следствие нашият автопарк е морално и физически остарял.
Други основни характеристики на транспорта у нас са:

- значителна част от внасяните нови автомобили са с повишена мощност и комфорт и съответно разход на гориво
- влошено техническо състояние на превозните средства поради намалени разходи за ремонт и влошено качество на използваните експлоатационни материали (горива, масла, гуми)
- влошено професионално ниво на водачите.

Делът на сектора в крайното енергийно потребление у нас само през последните 10 години нараства от 17,6% до 28%. Сега секторът е на второ място след индустрията по този показател (37% от крайното потребление) с тази разлика, че делът на индустрията бързо намалява.
Към това трябва да се добави, че:

- транспортът е единственият сектор, в който енергийната интензивност през последните години расте, т.е. потреблението на енергия изпреварва ръста на БВП
- транспортът консумира почти изцяло горива, произведени от нефт (98%), който се внася 100% у нас и международната му цена бързо расте поради ограничените световни запаси
- сравнително бързият икономически ръст ще води естествено до повече пътувания с лични автомобили и въздушен транспорт, което ще увеличава потреблението на горива от транспорта.

Какви мерки трябва да се вземат според вас, за да се подобри енергийната ефективност в транспортния сектор?

В България вече действат някои мерки (по подобие на другите страни в ЕС), които допринасят за намаляване потреблението на горива в транспорта като:

- данъци върху течните горива за транспорта
- акцизът и ДДС са около 50% от цената на бензина и дизеловото гориво
- данъчни облекчения за биогорива и други “чисти” горива - нулева ставка на акциза за биогоривата и природния газ (автометан) и намалена ставка за пропан-бутан
- задължителни периодични технически прегледи на превозните средства - на 6 месеца за обществения транспорт и годишни за останалите
- Програма за повишаване на енергийната ефективност в сектор «Транспорт» чрез прилагане мерки по енергоспестяване, която включва обследване за енергийна ефективност на 14 държавни и общински фирми, задължени да извършат такива обследвания по ЗЕЕ, с общо потребление на енергия 726 000 MWh/г.


Други реферати:
Що е хомеопатия
Подоходно облагане на Юридически лица
Правна система
Язвена болест
Система на правото. Публично и частно право


Изтегли рефератаСистема на правото. Публично и частно право - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия