Съвременни психологически интерпретации на моделирането в учебната дейност

В статията „Съвременни психологически интерпретации на моделирането в учебната дейност” написана от доц. Стефан Стамболиев и поместена в списание „Педагогика” от 1997г., брой 5 много ясно са представени същността, функциите, приложението, значимостта и разбира се хората, които имат принос за развитието на този съществен въпрос за учебната дейност.

Доц. Стефан Стамболиев пише: психологическото моделиране е универсален метод на научното изследване, който обединява както наблюдението, така и експеримента при хипотетичната постановка на психопедагогическите явления в учебната дейност. От тук произлизат двете основни функции на моделирането: изследователска и прогнозираща. От тази гледна точка, известни са няколко вида модели в психологията, изучаващи учебната дейност: на Бредли, Тери и Люс – модел за скалиране при матрици на доминантност във възпиятията и мисленето на учениците. Сходни са моделите на „демократизацията”, т.е разгръщането на мисловните процеси при решаване на проблемни ситуации. Доц. Стефан Стамболиев не пропуска да спомене на точното място, че с помоща на вероятностни модели, формулирани от Естес, Буш и Мостелър, базирани на бихевиористката концепция за познанието през 50-те години започва моделирането на учебните процеси.

В статията са споменати и то поименно редица руски психолози успешно разработили модели за формирането на основните психически процеси. А именно това са: Л. М. Векер(„Восприятие и основьi его моделирования”), А. Амосов(„Мьiшление и его моделирование”), К. Б. Батароев( „Моделирование как категория теории познания”), М. Пшеленцкий(„О значении теории моделей в логике емперической науки”). Оригинални изледваниа правят и В. И. Алексашин(„Моделирование и кибернетика”), А. А. Братко(„Моделирование психьiческой деятельности”), А. Н. Кочергин(„Моделирование мьiшления”), но от гледна точка на дейностния подход.

Излизайки от правилните методологически позиции за ролята на дейността, умствените действия и тяхното интериоризиране, мнозина автори правят сполучлив опит за психологическо моделиране. Тук следва да отбележим Б. А. Глинский, И. Б. Новик, В. А. Веников.

Българите обаче не остават безучастни. В педагогическата психология у нас оригинални идеи за психологическото моделиране разработват проф. Д. Йорданов в студията „Дейност и общуване”, както и проф. Л. Десев в труда „Формиране на мотивацията”. Същевременно проф. Ст. Жекова, анализирайки психопедагогическите условия за повишаване квалификацията на учителите, трактува интересен модел за изграждане на такива ценнип качества в личността като емпатийност, принципност, уважение и взискателност към субекта на обучение и възпитание. Точно тук следва да отбележим, че използваните модели акцентират предимно на един от най-съществените – концептуалния. Останалите – структурни и функционални, умело се съчетават в руските и българските изследователи, като за целта се анализират отделните структурни компоненти на изучаваните психопедагогически феномени. По този начин се открояват съвременните психологически интерпретации на моделирането главно като метод не само за изследване, но и за формиране личността на ученика в познавателната му дейност.


Модерни интерпретации в психологическото моделиране на учебната дейност


Обобщено, съвременните схващания за видовете модели и моделирането като формираща дейност биха могли да се синтезират в четири главни насоки:


Други реферати:
Траките
Черквата Света Параскева в село Драгоево
Азотно хранене и азотен метаболизъм
Анатомия и морфология на растенията
Белтъци - характеристика


Изтегли рефератаБелтъци - характеристика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия