Таксите-основна данъкоподобна приходна форма

Таксите - основна данъкоподобна приходна форма. Съдържание на принципите: “Имаш/можеш – плащаш” и “ползваш плащаш”.

Т.17.2. Държавни такси – нормативна основа и обща характеристика.

Т.17.3. Местни такси – израз на финансовата автономия на общините. Видове и характеристика на същите.

Такси – плащат се за ползване на публични блага, стоки и услуги. Таксите имат следните характеристики: размерът им се установява от институцията, в чиято полза постъпва – държавата или общината, заплаща се от получателя на стоката или услугата, предоставена от общината или държавата. Стойността на таксата е еквивалентна на направените от държавата или общината разходи по производството на стоката или услугата. Таксите се плащат доброволно и не зависят от имущественото състояние на платеца. Видове такси: 1. В зависимост от начина на определянето им биват: а/постоянни такси – с един и същ размер, независичо от изгодата за получателя им; б/ пропорционални такси – размерът на таксата се увеличава със степента на изгодата; в/ прогресивни – размерът на таксата расте прогресивно спрямо изгодата. 2. Според степента на резпространение, таксите биват: а/ общи – по тарифа общовалидна за всички институции; б/ специфични – тарифата е валидна само за отделни ведомства. 3. Според това в приход на кой бюджет се внасят: държавни такси, местни такси. 4. Според начина на събирането им: чрез таксови марки, залепващи се върху документа, в брой на касите на съответните служби, чрез банков превод. Обект на таксата – публичната стока или услуга, към която е насочено плащането. Субект – платецът – физическо или юридическо лице, което е пожелало съответно действие, услуга или стока от страна на държавата или общината. Носител на таксата – платецът на таксата. Основа на таксата – сумата от облагаемите с такса единици. Възникване на задължение за плащане и внасяне на таксата – преди получаване на публичната стока и услугата в брой срещу квитанция, нареждане за банков превод, вносна бележка или посредствено плащане – закупуване на таксови марки или използването им на гербова хартия. Държавните такси са регламентирани в Закона за държавните такси, а Местните такси са регламентирани в Закона за местни данъци и такси. Държавните такси се плащат за: искови молби, за граждански искове, по наказателни дела, за извършване на нотариални действия и услуги, за извършване на преводи на документи и книжа от чужд на български език и обратно, за издаване и заменяне на паспорти, визи и др., за услуги по Закона за противопожарна охрана, за разрешителни за риболов, лов и др. , за издаване на нотариални актове, за искане до държавни учреждения и др. Местни такси са: такса за битови отпадъци, такса за ползване на търговска площ, за престой в детска градина, ясли, домове, курертна такса и др.Други реферати:
Политически партии. Възникване, основни видове, функции и участието им в политическия процес
Условната власт и нейното приложение в демократичното управление
Русия и предизвикателствата на промените-адаптация, демократизация и свиване
Сравнителен поглед върху парламентарните демокрации в Европа
Управляваната и управляващата демокрация във възгледите на Джовани Сартори


Изтегли рефератаУправляваната и управляващата демокрация във възгледите на Джовани Сартори - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия