Технико-икономически показатели за работа и използване на пътнически вагони

Технико икономически показатели (ТИП) за работа и използване на пътнически вагони. Икономическа ефективност от подобряването им.

Основния качествени ТИП за използване на пътнически вагони са : средна населеност на вагонна ос, коефициент на използване на пътниковместимоста на вагоните, средноденонощен пробег и скорост на движение на пътническия вагон- техническа и участакова. Първите две характеризират използването на пътниковместимоста, а следващите степента на използване на пътническите вагони по време.

Средната населеност на вагонната ос се определя от броя на пътниците падащи се на една ос . тя се изчислява като количеството на произведените през даден париод пътникокилометри се раздели на пробега на пътническите вагони, изразени в оскилометри.

Средна населеност на пътническите вагони наподобява в извесна степен динамичното натоварване на пътническите вагони. Общото м/у двата показателу е че те изразяват използването на вагоните не в статика, а и динамика.

Средната населеност зависи от структурата на вагонния парк и от степента на използване нанеговата вместимост. През зимния сезон за да се предотвартява не прекомерното намаляване на средната населеност се преостановява движението на част от пътническите влакове и обратно за да се избегне прекомерното повишаване на средната населеност през летния период се пускат в движение допълнителни пътнически влакове. Необходимо е да се има в предвид че увеличаване на средната населеност позволява да се намалява себестойнота на превозите, но и също влошава и условията на пътуване.

Коефициента на използване на пътническите места характеризират фактическата населеноста на влаковете. Той се изчислява като отношение на пътниккилометрите към местакилометрите, който се определят чрез умножаване брая на местата във вагоните по разтоянието на техния пробег.

Основни качествени ТИП за използване на пътническите вагони по време е средно денонощният им пробег. Той се изчислява като отношението на пробега на пътническите вагони за едно денонощие, изразени във вагонкилометри, към броя на пътническите вагони от работния парк.

Икономически резолтати от увеличаване на средноденонощния пробег на пътническите вагони се заклучвата в намаляване на разходите на амортизация в себестойност на пътническите превози. Техическата скорост напътническите влакове се определя въз основа на времето на движението им по междонародни разтояния, без престоя в гарите. Тя се изчислява, като пробега на пътническите влакове, изразразени в влаккилометри се раздели на влакчасовете в чисто движение. При изчисляване на очастаковата скорост на пътническите влекове влаккилометрите се разделят на влакчасовете по участаците, вклучително престоя в междинните гари. Увеличаването на скоростите на движение на пътническите влакове позволява да се намали времепатуването на пътниците. От друга страна увеличаването на техническта скорост предизвиква допълнителни разходи зя гориво и електроенергия, за подържане рамонт както на жп състава така и на жп пътя.

Производителноста на пътническите вагони е обобщаващ показател, който комплексно отразява факторите за подобряването и използването на вагоните, както на пътниковместимост така и по време. При планиране на работа и нзползването на пътнически вагони се изхожда от разписаниетона движение на пътничаските влакове. Въз основа на рарзписанието се определят: разтоянието м/у началните и крайните пунктове на движение на влаковите състави, времето на оборота на съставите, броя на осите падащи се на един състав и брутните тежини на пътническите влакове. За да могат да служата като оснава при планирането на пътническите превизи, посочените по- горе изходни данни трябва да се определят от отделните участаци на жп мрежата.


Други реферати:
Приложим ли е плоският данък в България
Резюме на статии за конкурентноспособен растеж от проф.Илиев и проф.Петракос
Икономически теории-от меркантилизма до кейнсианството
Анализ на книгата Модернизация и пазарен ред
Брутен вътрешен продукт и фактори за растеж


Изтегли рефератаБрутен вътрешен продукт и фактори за растеж - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия