Технологичен процес в машиностроенето

ПРОИЗВОДСТВЕН И ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС В МАШИНОСТРОЕНЕТО

Производство е целенасочена, организирана дейност, свързана с преработването на природните суровини в готова продукция (продукти, изделия, машини или техните елементи и други) за обществено или лично потребление.Производството обединява различни процеси, основен от които е производствения процес.Производственият процес е съвкупност от всички взаимосвързани действия на хора или оръдия на труда в дадено предприятие, необходими за изготвянето на неговата продукция.Производствения процес обхваща всички дейности на територията на предприятието и включва следните процеси:

Производствения процес включва следните процеси:

а) Технологичен - пряко свързан с методите и процесите за преработване на природните суровини в готови продукти;

б) Организационен (управленчески) - свързан с осигуряване на оптималната организационно-управленческа дейност в предприятието;

в) Транспортно-складов - процес свързан с методите и средствата за транспорт, складиране, съхраняване на суровините, материалите, полуфабрикатите и готовите изделия в хода на производствения процес;

г) Маркетингов - процес осигуряващ ефикасната реализация на произведената продукция;

д) Финансово-икономически - процес осигуряващ необходимите оборотни средства и необходимата икономическа ефективност на производствения процес;

Производствения процес включва следните процеси:

е) Технически контрол на всички етапи на производството;

ж) Осигуряване на ресурсите

Технологичен процес е част от производствения процес, представляваща съвкупност от взаимосвързани действия за изменение на качественото състояние на предмета на труда.

- Технологични процеси за получаване на заготовките - групата обхваща процеси свързани с изменение на химичните и физични свойства на материалите, формите, размерите, взаимното разположение и качеството на повърхнините при използването на "горещите методи" на обработване (леене, валцоване, щамповане, изковаване);

- Технологични процеси за обработване на заготовките - групата обхваща процеси свързани с изменение на формите, размерите, взаимното разположение и качеството на повърхнините при използването на методи с отнемане на материал и/или повърхностно пластическо деформиране (струговане, фрезоване, пробиване, шлифоване и т.н.);

- Технологични процеси за сглобяване на възлите и машините - процеси осигуряващи сдружаването, взаимното нагаждане, центроване, регулиране и фиксиране на детайлите в подвъзли, възли и машини, отговарящи на определените в техническата документация изисквания.

Технологичен маршрут - списък на последователно изпълняваните операции в хода на даден технологичен процес.В най-общия случай, технологичният маршрут е последователност от работните места (маршрута на обработка), през които преминава заготовката в хода на технологичния процес. Обема на информацията, която съдържа технологичния маршрут зависи от типа и характера на конкретното производство.

повече или по-малко подробно структуриране. Последното се извършва на база на технологичните операции.

Технологична операция е точно определена и завършена част от технологичния процес за обработването на един детайл (или едновременно обработване на няколко детайла) или за сглобяването на една монтажна единица (или няколко еднакви монтажни единици), която се изпълнява на едно работно място от един изпълнител.


Други реферати:
Ренесанс
Творчески портрет на Иван Вазов
Теодор Траянов
Шарл Бодлер
Пословици и поговорки


Изтегли рефератаПословици и поговорки - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия