Технологично развитие и „Новата икономика”

І. ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И „НОВАТА ИКОНОМИКА”

1. Научно и технологично развитие

Технологичното развитие е съставна част на обществения прогрес и като широко понятие изразява обособена дейност на хората по развитие на факторите на производството. Проявява се в постепенно натрупване, стъпаловидно и скокообразно развитие в структурата и факторите на производството, придобиващо значение на научни, технически, технологични и т. н. качествени промени в производството, потреблението и свързаните с тях стопански и икономически процеси.

Важни са няколко понятия:

Науката е система от знания за законите на природата и обществото. Техниката е продукт на многостранния процес на материализиране на човешките знания и опит. Системното схващане определя технологията като продуктово ориентирана система от хора, средства и условия за продуктивната човешка дейност. На базата на тези основни категории могат да се разграничат понятия като технологична дейност, технологична база, технологичен продукт или решение и т. н. Научното и технологично развитие е понятие, което включва общото и взаимнообусловено развитие на науката, техниката и технологията. За него са необходими три основни предпоставки:

- социално-икономически;

- научни;

- технико-технологични.

Има много различни схващания за значението на науката и технологията в общото човешко развитие. В много случаи то се приема като основа за еволюцията в развитието на обществото.

Моделът на Бърнал дава фундаменталните промени, които стават в отделните сфери на обществото, като показва тенденциите за възможното развитие на бъдещата заетост. Този процес на еволюция в стопанската дейност подсказва, че в развитието на обществото от миналото хилядолетие настъпват съществени промени, които могат да се обособят в няколко основни етапа.

През първия етап ХVІ – ХVІІ в. с възникването на капитализма и манифактурното производство се осъществява научната революция в естествознанието. Развитието на техниката все повече зависи от прилагане на натрупаните знания. През втория период ХVІІІ – ХІХ в. се утвърждава машинното производство, извършва се първият промишлен преврат и започва прехода на науката към ново състояние, свързано с ориентацията й към практиката.

2. Научното и технологично развитие през ХХ в.

Третият етап показва новите тенденции от края на ХІХ в. и началото на ХХ в. в развитието на стопанската структура на промишлено-развитите страни. За този период тя може да се оприличи на многоетажна пирамида. В основата са експлоатиращите природата отрасли: добивна промишленост, селско и горско стопанство, риболов. На средните етажи са отраслите за първична преработка на природни суровини, производство на конструкционни материали и т. н. На горните етажи са произвеждащите масова продукция машиностроителни отрасли. И на върха на пирамидата са науката,


Други реферати:
Субективни права
Създаване на семейното право
Търговски марки
Пенсионно производство-същност и органи
Трудово и социално законодателство от началото на ХХ век до края на Първата световна война


Изтегли рефератаТрудово и социално законодателство от началото на ХХ век до края на Първата световна война - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия