Телекс

ТЕЛЕКС


Увод. Телекс е съобщение изпратено от един телексен терминал към друг чрез директно обаждане по международна телеграфна мрежа, която е подобна на телефонната мрежа.

Началото на телексните мрежи се слага през 30-те години. То се налага от нуждата за предаването на цифрови сигнали, а до момента съществуващите телефонни мрежи не могат да бъдат пригодени за предаване на цифров сигнал. Първият телекс е изпратен от германските пощенски служби между Берлин и Хамбург на първи октомври 1933 год. през техническото оборудване на Siemens. Телексната мрежа навлиза в над 160 страни и има над 1.5 милиона абонати. Телексът се превръща в основно средство за официална комуникация между отдалечени офиси. До скоро той беше единственият официално признат документ предаден по електронен път с юридическа стойност. Телексната мрежа остава в сянка след бума в развитието на комуникациите. Факс услугите се явяват като алтернатива на телекса, а след въвеждане на ISDN услугите необходимостта от него отпада. Но изградените телексни мрежи продължават да се използват в страните със слаба интеграция на новостите в телекомуникациите.

1. Телеграфна мрежа „Телекс". Начин на изграждане.

Телеграфните мрежи на територията на дадена страна се изграждат по съществуващите първични национални мрежи. Тези мрежи могат да бъдат телефонен тип (за аналогови сигнали) и телеграфен тип (за дискретни сигнали). Телексната мрежа е отделена от комутируемата телефонна мрежа (PSTN). Структурата на телеграфните мрежи е йерархична.

За изграждане на комутируеми телеграфни връзки в телеграфните мрежи в Република България са внедрени два типа телеграфни централи (АТгЦ).

АТгЦ тип TW 55 представлява електромеханична, каскадно-стъпкова телеграфна комутационна система със скорост на телеграфиране 50 bd.

АТгЦ тип АХВ 20 (ЕАТгЦ) е електронна телеграфна КС с централно управление със записана програма. Избирането се осъществява с клавиатура и осигурява скорост 50 bd.

Автоматичните телеграфни централи са предназначени за осигуряване на комутируеми телеграфни връзки в изградените у нас национални телеграфни мрежи „Телекс" (абонатна телеграфна мрежа, означавана като ТХ-мрежа) и „Гентекс" (телеграфна мрежа за общо ползване, означена като TGX-мрежа). Те също са предназначени и за изграждане на комутируеми телеграфни връзки с международните телексни и гентексна мрежи.

Като крайни абонатни устройства в телексната мрежа се използват телеграфни апарати, посредством които се изграждат телеграфни връзки и се осъществява предаване и приемане на съобщения. Предаването и приемането на сигнали се осъществява съгласно международния петелементен код ITA 2 (International Telegraph Alphabet 2).

2. Телексни апарати. Телексните апарати са сложни електромеханични устройства за буквена телеграфия, които дават възможност на своите абонати да обменят информация посредством обществената телеграфна мрежа. Телексът служи за изпращане на текстови съобщения.Състоят се от клавиатура, печатащо устройство, предавател и приемник. Натискането на клавиш води до отпечатването на знак и изпращането му до абонатната машина в другия край на канала чрез електрически сигнали, където те се приемат и отпечатват. Телетайпите от двете страни печатат едновременно съобщението в хода на предаването, като отбелязват началото и края с идентификаторите си. Това удостоверява верността на полученото съобщение и го прави официален документ. Другите средства за изпращане на съобщения, като електронната поща и факсовете, не са толкова надеждни. Затова телексите продължават да се използват от превозвачески компании, банки и други организации, държащи на официалния статут на получаваните документи.

Между телексните машини е възможен диалогов режим, при който запитванията и отговорите се редуват на отпечатваната страница. Използва се непрекъсната хартия, която


Други реферати:
Буквите-досадно бреме от миналото или ценно наследство за бъдещето
Обща транспортна политика на ЕС
Любовта е и страдание
Обща търговска политика. Формиране на общността като икономическо стопанство
За оногова,чийто дух е чужд за хубостта–пустиня е живота


Изтегли рефератаЗа оногова,чийто дух е чужд за хубостта–пустиня е живота - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия