Телевизията

Телевизията е метод за предаване и приемане на разстояние оптическите изображения на неподвижни и подвижни обекти с помощта на радиотехнически устройства за преобразуване, предаване, приемане, възпроизвеждане и запомняне на визуална (зрителна) информация.
"ТЕЛЕВИЗИЯ" е съставна дума, образувана от гръцката дума "thlx" - далече и латинската дума "video" - виждам.
Човек с нормални сетива възприема реалния свят в цветове, обемен, в динамика. Затова качествено телевизионно изображение ще имаме само тогава, когато в максимална степен се запазят при предаването качествените показатели на образа: яркост, цвят, обемност, пространствено разположение, аромат, звукова картина и т.н. Развитието на науката и техниката в момента все още не позволява по телевизионен път да се предават всички качествени показатели на изображенията.
Съществуването на съвременната телевизия и създаването на относително опростени телевизионни системи се базира на особеностите на зрителното възприятие на човека. Основният принцип на телевизията е последователно да се предава информация за отделните елементи от изображението с такава скорост, че когато завърши предаването на информацията за последния елемент, в съзнанието на наблюдателя да се е запазило възприятието от първия предаден елемент. Под елемент на изображението се разбира тази елементарна площ от изображението, която се характеризира с постоянна яркост (на практика това е размера на сечението на развиващия елемент/лъч).
За осъществяване на телевизионно предаване е необходимо да се изпълнят следните три процеса:
1) Преобразуване на оптическото изображение в последователност от електрически сигнали.
2) Усилване на тези сигнали и предаването им на разстояние с помощта на радиотехнически средства.
3) Превръщане на приетите и усилени сигнали отново в оптическо изображение.
В телевизията е важно не само да се предадат сигналите на изображението и да се извърши обратното им преобразуване в светлинни импулси, но и последните да се разположат по екрана в пълно съответствие с положението на същите точки от изображението във входа на фотоелектрическия преобразовател в предавателната страна. Това означава, че е необходима точна синхронизация между процеса на възпроизвеждане на изображението и процеса на създаване на сигналите на изображението във фотоелектрическия преобразовател.
Телевизионното предаване се осъществява от телевизионна система: комплекс от технически средства, необходими за осъществяване на предаването и приемането на зрителна информация.
Най-общата блокова схема на монохромна телевизионна система е представена на фиг. 1.10.а.
С помощта на обектива се формира плоско оптическо изображение във входа на фото-електрическия преобразовател (ФЕП). Във ФЕП лъчистата енергия се преобразува в електрическа и се осъществява развивката на изображението - процеса на последователното предаване на информация за всеки елемент на разлагане. Електрическите сигнали от изхода на ФЕП се усилват и към тях се прибавят служебни сигнали (гасящи, синхронизиращи и др.) в блока за усилване и формиране на телевизионния сигнал (УФ). Синхронизиращите сигнали, необходими за осъществяване на синхронизъм между процеса на фото-електрическото и електро-оптичното преобразуване се формират в синхрогенератор (СГ).
Синхронизиращите сигнали за развивката на електро-оптичния преобразовател (ЕОП) в приемната страна се предават по канала за свръзка (КС) едновременно със сигналите на изображението, получени във ФЕП.
Канал за свръзка (КС) може да изпълнява кабелна, радиорелейна, широколентова радиоразпръсквателна, космическа или друга линия за свръзка, която удовлетворява изискванията за неизкривено предаване на телевизионните сигнали.
Включеният в приемната страна избирателен усилвател (ИУ) отделя само полезните сигнали от всички сигнали, достигнали до изхода на канала за свръзка и ги усилва до ниво, което е необходимо за нормалната работа на електрооптичния преобразовател (ЕОП). В синхронизиращите устройства (СУ) се отделят синхронизиращите сигнали, които управляват генераторите за развивка


Други реферати:
Подходи и методи за определяне потребността от човешки ресурси
Планиране и Анлиз на наличните парични средства
Речник по икономически теории
Икономически теории
Неолиберализъм


Изтегли рефератаНеолиберализъм - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия