Теми по икономическа социология (пищов)

1/1Възникване на социологическото познание

1.Предшественици на позит. Соц. - Към края на 18в настъпва неудовле- твореност от състоянието на науката,изучаваща обществото.Възникват множество соц. проблеми заради бързото развитие на производителните сили и свързаните с тях промени в обществените отношения.Появяват се предшественици на позит. соц.-Кегле,Гюйо,социалреформисткото направление-Сен-Симон,Фурие,Ласал.Главното средство за преустройство на обществото виждат в нравствените проповеди и в промяната на съзнанието на управляващите.Представата им за бъдещата обществена система е абстрактна и нереалистична.Позитивизмът възниква в епохата на преход от манифактурно към машинно производство, като за този преход е характерно развитиеото на природните науки.Възникват значителни промени в соц. структура на обществото,в ценностите.Управлението на производството се превръща в престижна дейност за хора от заможните среди на обществото.Метафизиците считат за унижение да изучават действителността,което обуславя необходимостта от възникването на наука,занимаваща се с това-позитивната социология.

2 Огюст Конт1798-1857 си поставя следните задачи- да разграничи истинното и неистинното знание,да създаде универсален стандарт за научното познание,според него да систематизира науките и да разкрие логиката на науката на основата на нейната история и да създаде позит. соц. Според ОК научното знание за о-вото ,за всяка негова съст.част може да се създаде, като непосредствено се изучава съответната соц.действителнос, т.е. да се систематизира и аналицира емперична инф.,да се правят соц.експерименти , които да потвърждават или теоритичните постулати. Като наука за обществото,Конт предлага соц. да се изучава в 2 аспекта-статичен и динамичен.Той ги нарича социална и динамика статика. В първиясъст.части на о-вото и тяхното взаимодействие се изучават в съответствие със соц.ред и соц.консенсус. Вторият аспект,според който взаимод.м-у съст.части на о-вото намира израз в соц.прогрес,в соц.промяна, като важен фактор за това е нравственото усъвършенстване. Изучаването на соц статика и динамика позволява създаването на универсална концепция за обществото,което се развива по общ еволюционен закон-закона за трите стадия,през който преминава умственото развитие на човека и стремежът му да опознае заобикалящия го свят.1 стадий-теологичен(богове),2-метафизичен(заоб. свят се изучава чрез идеи,които вече съществуват а не чрез богове) 3-позитивен(обобщенията за обществ. явления,за обществото се прави чрез наблюдение,набиране и обработка на емп. данни)Конт класифицира науките от позит. стадий чрез преход от старо към ново,общо към конкретно,просто към конкретно в сл . ред:математика,астрономия,физика,химия,физиология,социология и морал.

2 Хърбърт Спенсър1820-1903 –крупен представител на позит. соц. в САЩ и Англия. Влияние му оказва биологията и дарвиновото учение,което Конт не е познавал и прави аналогии м/у соц. и биолог. живот като извежда категорията „соц.организъм”.Той установява следните. Сходства м/у биолог. и соц. организъм:притежават маса и растеж,растежът е свързан с увеличаване на сложността на структурата, усложняването води до диференциация на функциите,притежават системи със сходни функции.Това че Спенсър не биологизира соц. личи от разликите,които извежда м/у двата организма:частите на б.орг. образуват конкр. цяло,а тези на с. орг.са разпръснати на опр.територия;клетките на б.орг.не притежават индивидуалност,докато тези на с.орг-да;б.орг.е единство от части,осъществено на физиологична основа,а с.орг. е единство от части, осъществено от обществото,в чиято основа стои езикът;при б.орг.съзнанието се намира в опр.негова част,а про с.орг.няма такава част;качествено различни са взаимоотношенията м/у част и цяло в двата организма.Заради тези различия Спенсър нарича обществото свръхорганизъм.Съществено място в творчеството му заема законът на универсалната еволюция,който има 3 части,символизиращи общественото развитие-интеграционна,диференционна и третата изразява прехода от неопределеност към определеност.Според Спенсър има 2 типа общество-военно и индустриално(развито,притежава 3 осн.подсистеми-произвеждаща,разпределяща и регулираща)

Емил Дюркем1858-1917-последовател на позит. социология.Ограниченост на С. и К. В методлогията им.Според него соц.факти трябва да се разглеждат като „вещи”.Той не поставя равенство м/у соц.факти и материалното,а иска да се изучават така,както се изучават мат.неща от физици,химици,биолози.За да се формира соц.като наука трябва да се определи нейният предмет.Обществото като с-ма от индивиди е мн.широко понятие и части от него се изучават от др науки затова отсявайки предметните области за него на др-те науки той изказва твърдението,че соц.реалност с цялото многообразие от соц.факти,взаимодействия и институции е предметната област на социологията. За 1 път Дюркем постявя въпроса за вътрешната структура на социологията.Наблюдавайки многообразната соц. реалност,тои обосновава необходимостта от соц. морфология като частна социолог.наука.След разработките на Дюркем за предмета на соц. и нейната вътр.структура настъпва началото на продължителна дискусия за обхвата на предметната й област,за взаимоотношенията й с другите науки.


Други реферати:
Общометодически основи на обучението по музикален инструмент
Общопедадогически принципи на нравствено възпитание
Общотеоретични основи на историята на българското образование
Овладяване на математическите представи в детска възраст
Организация на работата в ІV клас за по- задълбочено художествено-естетическо възприемане на вълшебните приказки


Изтегли рефератаОрганизация на работата в ІV клас за по- задълбочено художествено-естетическо възприемане на вълшебните приказки - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия