Теоретични основи на данъците


Теоретични основи на данъцитеI.Същност и функции на данъка


Данъците са фискални инструменти, оказващи влияние върху съвкупното търсене и съвкупното предлагане, а така осигуряват и приходите в държавния бюджет. Имено фискалната политика до голяма степен контролира държавната икономиката свързвайки се пряко с прилагане на данъчното облагане и контрол. Данъкът е сложна финансово-икономическа категория и има различни страни и аспекти. Той е правна категория и има както икономическа така и правна същност, защото се установява и прилага само въз основа на закон, а правото на държавата да изземва определената част от благата и доходите, произтича от нейния суверенитет. От икономическа гледна точка данъкът представлява част от благата, респективно от доходите на физическите и юридическите лица (домакинствата и фирмита), които се предоставят в разположение на държавата за издръжката и осигуряване функционирането на органите и институциите на държавната власт и управлението. Но най-често се определя като законосъобразно, принудително, с безспорен характер безвъзмездно плащане от физическите и юридическите лица в полза на държавата, за финансиране на публичните разходи. В това понятие се съдържат четири много важни елемента:


  • плащане във вид на публична принуда

  • плащане, установено със закон, а не произволно

  • липсата на конкретна контрауслуга от страна на държавата

  • средство на преразпределение на доходите от държавата, извършвано на социална основа


Принудата е основен елемент през цялата история на данъка. Налагането, размерът и плащането на данъка са откъснати от пазарния механизъм. Сумата на данъка няма пазарна стойност, а е наложена жертва на данъкоплатците, според икономическото им състояние, за посрещане на обществените нужди.

Данъците намаляват разполагаемия доход на домакинствата, оттук и техните потребителски разходи, следователно и съвкупните разходи и Брутния Вътрешен Продукт (БВП). Като под БВП разбираме общата пазарна стойност на произведениете стоки и услуги за крайно потребление в икономиката за определен период от време или по икономически казано той измерва крайните макроикономически резултати в държавните граници на страната. Ефектът от увеличаване на данъците е подобен на ефекта от намаляване на правителствените разходи, тъй като и в двата случая се стига до свиване на съвкупните разходи.

Данъците не се събират заради самите тях, а за да се превърнат в допълнителни правителствени разходи. Ако данъкът расте, доходите намаляват и обратно, ако той расте те намаляват. Но данъчното увеличение не само ще засили съвкупното търсене, а и ще ограничи икономическата активност в произвоството, тъй като намалява ресурсите. В


Други реферати:
Феноменът детство. История на културата и съвременността
Стадии на психосоциално развитие според Е. Ериксън
Формиране на сексуалната ориентация
Системи за обучение
Теоретични и емпирични изследвания на мотивационната регулация на ученето


Изтегли рефератаТеоретични и емпирични изследвания на мотивационната регулация на ученето - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия