Теоретико-методически въпроси на Инвестиционните фондове и тяхното функциониране


| . Глава


Теоритикометодически въпроси на Инвестиционните Фондове и тях ното функциониране

1.Същност,роля и значение на Инвестиционните фондове в пазарната икономика


Инвестиционните компании са финансови посредници,които акумулират ресурси,като емитират ценни книжа и влагат набраните ресурси също в ценни книжа.За целта се формират и управляват различни по своите цели и портфейлни особености инвестиционни фондове.През погледа на капиталовите пазари инвестиционните фондове заместват ценните книжа на различни комопа нии със свои ценни книжа.Всъщност инвестиционните компании формират и управляват инвестиционни портфейли,коитоот институционална позиция се обозначават като инвестиционни фондове.В този смисъл инвестиционните фондове могат да се представят като пакети ценни книжа,които притежават множество инвеститори, но се управляват от специализирана за целта инвестиционна компания.

Основната цел на инвестиционните компании е да постигат определено ниво на възвращаемост на управляваните от тях фондове при минимализиране на риска посредством диверсифицирането на селекцията от финансови активи.Извън тази основна операция управляващите инвестиционни фондове контролират портфейлното изпълнение,като се придържат към следване на портфейлните ориентири и управляват клиентски сметки.

Инвестиционните фондове са познати още от първата половина на миналия век.Появата им се свързва с периодите на ограничаване на депозитните лихвени нива в американската банкова система,както и с потребността от разпокъсване на инвестиционния риск на малките спестявания при запазване на тяхната степен на ликвидност.Ширкото им разпространение на капиталовите пазари обаче датира от 70-те години,когато инвестиционните фондове се включват в поредицата капиталови нововъведения успоредно с протичащата финансова дерегулация.

Обичайно инвестиционните фондове се управляват от специализирани инвестиционни компании или инвестиционни банки и финансови къщи,които изпълняват аналогични функции.

Ключови предимства на инвестициите в инвестиционните фондове са:

  • Професионално управление на активите от назначени за целта висококвалифицирани финансови аналитици и портфолио мениджъри, чиято ежедневна работа е насочена към постигане на най-добри резултати в полза на инвеститорите

  • Инвестиране в диверсифициран портфейл от ценни книжа, като целта е да се намали до минимум системния риск при инвестирането в активи с подобен рисков профил


Други реферати:
Европейската директива за пренос на осигурителни права в професионалните пенсионни схеми
Интеркултура и интегриране на малцинствените групи в България
Концепция за дипломна работа
Европейски принципи и подходи към уврежданията
Моделиране на схемите за осъвременяване на пенсиите


Изтегли рефератаМоделиране на схемите за осъвременяване на пенсиите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия