Теории за подбор и структуриране на учебните съдържания

верифицирани и дали те следват някаква логика на диференциране на науките. При овладяване на базисното учебно съдържание се следва ходът на движение от репродукция към реинтерпретация и творчество и от фактология към операционализиране на знанията – функционална адаптация и използваемост.Социокултурен подход към анализ и подбор на учебните съдържанияСпоред интерпретаторите на този подход П. и О. Георгиеви, социокултурният подход е стимулиран от следните тенденции:


  • Пренос от философските разбирания за социализацията към училищната и образователната проблематика;

  • Интегриране на функциите на знанията с механизмите на социализацията;

  • Опредметяване на социологическите и културологическите изследвания в учебно-възпитателната дейност;

  • От развитието на хуманистичните тенденции;

За пример в този подход са посочени Д. Лаутън и Д. Уоруик.

Д. Лаутън търси извеждане на модел на учебните съдържания чрез анализ на пет равнища и от есенциалистки позиции. Първото равнище е философско. То дава ресурси за извеждане на образователните цели, на необходимите знания, но в обществено-исторически контекст. Второто равнище е социологическо. То служи за свързване на знанията с опита. Третото равнище е изведено от културния контекст и детерминира присъствието на знания не само в научен, но и в културен план. Четвъртото равнище се отнася до процесуално-технологичната страна на овладяване на учебните съдържания. Петото равнище вече предлага конструирането на дисциплините, които не са само монопредметни.

Д. Уоруик смята, че създаването на модел на учебните съдържания се свързват с описание на социалните фактори на няколко равнища: национално, регионално, местно.След обсъждане на трите равнища и взаимодействията, които те си оказват, той предлага три типа учебно съдържание, подредени в йерархия. Първият тип е видим, или формален. Това е задължително учебно съдържание. Вторият тип е идеален и ненаблюдаем реално. Този тип е изведен и синтезиран от идеите на авторитетни образователни дейци. Третият тип се поражда от взаимодействието на горните два типа и е наречен „скрит”.

Конструирането на учебните съдържания става от три области: човек, околна среда и взаимодействието човек-околна среда.Учебните съдържания в концепцията за хуманистично образование


Хуманистичното образование е направление в съвременната теория и практика, което възниква през 60-те години на XX в. в САЩ на базата на хуманистичната психология. Идеал за хуманистичното образование е цялостната личност с максимални възможности за самоактуализация. След като отхвърлят традиционните образователни идеи и практики, представителите на хуманистичното образование се обръщат към недирективното обучение, емоционалните и нравствените аспекти на взаимоотношенията, създаване на съответен климат в училище, емпатийност, наблягане на ролята на учителя като фасилитатор и пр.


Други реферати:
Музеят на бъдещето
Организационна структура за управление на музея
Плевенска музейна палата
Исторически музей Нова Загора
История, развитие и съвременна гръцка държава


Изтегли рефератаИстория, развитие и съвременна гръцка държава - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия