Теория на парите

Паричен кредит – х-ното за него е, че заемната сделка и стоковата сделка са отделени във времето ( не протичат едновременно). Обект на този кредит е паричният капитал. Субекти на кредитната сделка са функциониращите производители, търговци, държавата от една страна и финансовите (кредитни) институции от друга страна. Целта и при този кредит е ускоряване на реализацията на стоките, внедряване на техническите новости и технологии, по-пълното задоволяване на потребностите от стоки за дълготрайна употреба. Този кредит преодолява недостаъците на търговския кредит както по обем, така и по направление; в кредитните институции се концентрират огромни парични маси, което позволява и отпускането на крупни заеми. Освен това тук няма и ограничение по направление. Този кредит може да се ползва от всички. Перспективите за развитието на този кредит също са големи. За нашата страна е х-но, че банковото посредничество е основно (кредитът е около 40% спрямо БВП) – също така и за Европа. Докато финансовите пазари имат второстепенно значение. От тези две основни форми имаме основание на обособим и следните форми на кредита:

  • Потребителско кредитиране – специфична форма, т.като задоволява настоящи потребности срещу бъдещи доходи. Това кредитиране има много широко развитие.

  • Облигационните заеми – също така бележат широко равитие и в развити страни са основен вид кредити. При тях е х-но, че заемателят е един, а кредиторите са множество и неизвестни.

  • Лизинг кредит – кредит в стокова форма, но погасяван в парична форма. Той се е зародил в САЩ и бележи широко развитие.

  • Факторинг(factoring) – откупуване на правото на вземане от клиента на банката. Също е зароден в САЩ. Факторингът е една триъгълна сделка.
банка


кредитор-----------длъжник

( лекция дени от 11.05)

  • Държавен кредит – може едновременно да втъпи в качеството си на кредитор и заемател. Най-често тя е заемател. Разликата между разрешените и ползваните кредити формира публичен дълг.

  • Международен кредит – този кредит също бива стоков и паричен. За нас кредитор е световната банка, европейската и инвестиционна банка, европейската банка за възстановяване и развитие, японски банки


Банковата политика може да разглеждане като с-ма от мерки и мероприятия в областта на кредитирането на стопанството и гражданите за конкретни задачи като укрепване на икономиката, равитие на потреблението, ограничаване на инфлацията. Кредитната политика можем да обособим като експанционистична и рестриктивна. Средства за провеждане на тази


Други реферати:
Медийна политика и реклама
Реформация и контрареформация на Европа
Медийна политика на организациите
Рим и Картаген
Междучовешкото общуване


Изтегли рефератаМеждучовешкото общуване - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия