Теория на управлението

2. 1.Роля на ръководителя и управленски умения

Според Минцбърг по ползотворния начин за представяне на работата на мениджърите е изучаването на основните роли които те изпълняват. Под понятието „роли” се разбира организиране серия от поведения своинствени за специфична длъжност. Минцбърг успява да разграничи 10 специфични роли общи за всички ръководители и ги систематизира в три главни категории: междуличностни, информационни и роли по вземане на решения . В резултат на личностните си качества и особености ръководителите се представят в различен образ и изпълняват отделни роли по свой собствен начин.

Междуличностните роли произтичат от факта че ръководителите заемат официални длъжности в организациите и имат делегирани властни правомощия.

2.Управленски умения

За да изпълняват компетентно управленските функции и роли ръководителите трябва да притежават определени управленски умения.

1.Концептуални умения- отнася се до способността на ръководителя да вижда цялостната картина на организацията като определя и координира всички нейни интереси ресурси и дейности.

2.Диагностични и прогностични умения – способността да се предвиди бъдещето развитие на дадени явления чрез правилно определяне на парично следствената връзка м/у факторите които им оказват влияние и очакваните резултати.

3. Умения за работа с хора – способността за работа със и чрез други хора, за тяхното разбиране и мотивация.

4.Технически умения – отразява притежаването на специфични знания и способности за хора със специализирани инструменти, процедури и техники.3.Еволюция на управленската теория

1.Исторически предпоставки за възникване

Управлението като теория и практика се е развивало постепенно във времето. Учените и последователите допринесли за развитието на съвременната теория на мениджмънта в последните около 100 години произхождат от всички краища на света – Великобритания, Франция, Германия, САЩ, Канада, Холандия, Австрия, Австралия, Япония.

Още от древността съществуват доказателства за изпълнение на управленски дейности, които днес наричаме планиране организиране , мотивиране и контролиране.Красноречив пример за това е успешното реализиране на такива мащабни проекти като постояването на Египетските пирамиди и Китайската стена.

Една от основните предпоставки за нарастващата роля на управленската теория и практика е бурното икономическо развитие основаващо се на технологичните иновации – първоначално във Франция през 18в. след това във Великобритания, а по късно през 19в. в Германия и САЩ. Формирането на крупни производствени предприятия, които заменят съществуващите форми на


Други реферати:
Планиращи документи за провеждането на спасителни и аварийно възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии
Пожарогасители
Парламентарен контрол върху разузнавателните служби
Опитът на разузнавателната защита на конституционния ред на страните в преход
Полицейско право


Изтегли рефератаПолицейско право - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия