Тероризъм и антитероризъм

Р Е Ф Е Р А Т

по

Тероризъм и антитероризъм

На тема: Исторически преглед,предпоставки и проявления на тероризмът в Българи.Прояви на терористични действия в края на XX и началото на XXІ век.УВОД

Днес светът е подчинен на нов икономически ред, белязан със знака на глобализацията. Той се характеризира с възникването и функционирането на единен световен пазар, изграждането на световна финансова система, а границите между държавите все повече губят значение. Транс националността е все по-отчетливо проявяваща се черта в съвременните отношения, като оказва въздействие върху всички области в обществения живот на обществото. Новият световен ред обуславя обаче и нов вид престъпност – глобалната във всичките є форми.Отмина времето, когато тероризмът е локално явление, т.е. обхваща отделни региони от света. Днес той все по-отчетливо придобива глобални измерения. Глобализацията и все по-задълбочаващата се интернационализация на


Други реферати:
Педагогически изисквания към урока
Проблемни ситуации между учител и ученик
Ранен детски аутизъм
Религия и възпитание
Управление на образованието


Изтегли рефератаУправление на образованието - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия