Тест по БЕЛ за 7 клас

Примерен тест за 7. клас

по български език и литература


Прочетете текста и отговорете на въпросите към него (1.-5. въпрос):


Одата е поетически жанр . Наричат я "най-вдъхновения и най-усложнения жанр в лириката"(Фаулър). Най-вдъхновена е одата, защото ода се пише само за великото и достойното; тя е похвала за големи дела. Най-усложнена е, защото на крилата на вдъхновението поетът често променя правилата на стихосложението, правилата на ударението, дори логическия смисъл на думите.

Историята на одата е много дълга. Тя започва от античната поезия, където големият неин майстор е Пиндар, и стига чак до наше време, без вече да е такъв "върховен идеал" на съвременните поети, както е била в миналото. Особено е била ценена от поетите романтици. Тя е жанр на сериозното, а нашият свят е свят на подигравката, иронията, както е предрекъл преди сто години Ницше ­- един голям немски философ. Поради това одата днес не е така широко разпространена, както някога.

Най-добрите оди в българската литература са Вазовите от "Епопея на забравените". Тази поезия е била цели десeтилетия образец за българските поети с подобна нагласа.


1. Коя е целта на текста?

А) Да разкаже за историята на одата.

Б) Да запознае читателя с най-добрите оди в българската литература.

*В) Да даде информация за одата.

Г) Да прослави одата.


2. Кое НЕ е вярно според текста?


А) Одата води началото си от античната поезия.

*Б) Одата е особено ценена от поетите символисти.

В) Днес одата не е така широко разпространена.

Г) Най-добрите оди в българската литература са създадени от Иван Вазов.

.

3. На кой въпрос текстът НЕ дава отговор?


А) Кой е най-големият майстор на одата в античната поезия?

Б) Кой е създал най-добрите оди в българската литература?

В) Защо днес одата не е така широко разпространена?

*Г) С какви изразни средства и похвати си служи одата?


4. Връзката между втория и третия абзац е осъществена чрез:


А) контекстови синоними

*Б) лексикално повторение

В) показателно местоимение

Г) лично местоимение


5. Каква е службата в изречението на втората дума - "романтици" - от подчертания в текста израз?


А) определение

Б) сказуемно определение


Други реферати:
Личността, обществото и времето в романа Тютюн
Литература-Под игото
Литературни родове и видове
Любовта копнеж-съживителния лъх на човека (План-тезис за анализ на Яворовото стихотворение Две хубави очи)
Маминото детенце-анализ


Изтегли рефератаМаминото детенце-анализ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия