Тест по Финансово право


1. Предмет на правно регулиране на ФП са:

в/ отношенията във връзка с разпределението, преразпределението, използването на националният доход и контрола върху тази дейност.


2. Кои са критериите за обособяване на определена съвкупност от правни норми като отрасъл на правото?

Тази съвкупност от правни норми регулира определен род обществени отношения при използване на специфичен юридически режим. Правния отрасъл не е съвкупност от правни институти.


3. Кои са особеностите на метода на правно регулиране във ФП?

- с оглед начина на проява на властническа принуда: Държавата винаги е активната страна по ФПО


- с оглед на актовете на финансовата администрация: Фин. Актове са 1) с конститутивен х-р – срещат се много рядко и 2) с декларативен х-р. Декларативният акт декларира едно възникнало задължение. Рплята на този акт е да направи задължението ликвидно с опр. падеж.


- с оглед изпълнението на финансовите задължения : Изпълнението е 2 вида : плащане или държавна воля за опрощение


4. Как ще разграничите финансовото право от Конституционното?

По предмета на правно регулиране двата пр. отрасла регулират разл. категории и обществени отношения. Конституционните норми в ФП нямат пряко приложение.


5. Как ще разграничите финансовото право от гражданското и търговското право? Гражданските и търговските отношения не са свързани с процесите на разпределение и използване на нац. доход. В ГП и ТП суектите са равнопоставени , няма властническо положение.


6. Финансите са:

в/ с-ма от парични отношения, регламентирани от държавата с властническият метод на правно регулиране.


7. източници на ФП са:

а/ нормативните актове


8. Какво е източник на правото в юридически смисъл? Това са начините за създаване , измеение и прекратяване на превни норми . Източниците на правото са свързани с Позитивното право.


9. Кои източници на правото нямат качеството на източници във финансовото право? Защо? Правния обичай и практиката нямат качеството на източници финансовото право, защото във ФП има необходимост от точно определяне на правата и задъженията .


10. Какво е съотношението между източници на ФП и финансовото законодателство? Изт -те на ФП се представят във формата на финансово законодателство !


Други реферати:
Решени задачи по счетоводство
Разчети, понятие и класификация, кредиторска задлъжнялост, същност и значение
Управленска структура
Управление на човешки ресурси
Управление на риска


Изтегли рефератаУправление на риска - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия