Тест по право

Тест по право


1. Нормативни актове могат да издават:

А) само държавни органи, посочени в Конституцията или в закон

Б) обществени организации

В) политическите партии


2. Ако нормативен акт противоречи на нормативен акт с по- висока степен, правораздавателните органи:

А) прилагат и двата акта в зависимост от случая

Б) прилагат по-високия по степен акт

В) прилагат този акт, който им е посочен в прекия ръководител


3. Източници на право са:

А) всички актове на Народното събрание

Б) законите и кодексите

В) законите, декларациите и решенията


4. Министрите издават:

А) само нормативни актове

Б) заповеди, които са нормативни актове

В) правилници, наредби, инструкции, които са нормативни актове


5. Не са нормативни актове и източници на правото:

А) указите на президента

Б) международни договори, който не са ратифицирани, обнародвани и влезли в сила в България

В) наредби на общинските съвети


6. Кои от източниците на право на Европейския съюз се прилагат пряко в държавите членки, без да е необходимо да се приема национален акт (закон):

А) регламентите

Б) директивите

В) решенията, препоръките и мненията


7. Публичноправните отрасли уреждат отношения, при които е характерно прилагането на:

А) властническия метод на правно регулиране

Б) методът на равнопоставеност

В) субектите сами избират как да уреждат отношенията си


8. Към частноправните отрасли спадат:

А) административното и данъчното право

Б) гражданското и трудовото право

В) конституционното правоОтговори:

1.А)

2.Б)

3.А)

4.В)

5.Б)

6.В)

7.А)

8.Б)Други реферати:
Курсова работа по бюджетно счетоводство
Бюджетно счетоводство
Анализ на финансовите показатели
Бюджетно счетоводство-решени задачи
База от данни за дейността Продажба на самолетни билети и резервации на Балкан Тур АД


Изтегли рефератаБаза от данни за дейността Продажба на самолетни билети и резервации на Балкан Тур АД - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия