Тест по търговско право


ТЕСТ ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО – сесия 2007 г.


  1. Фирмата на едноличния търговец може са бъде прехвърлена на трето лице:

а/ само заедно с предприятието му;

б/ без предприятието му;

в/ не може да се прехвърля фирмата на едноличния търговец;

г/ няма верен отговор;


2. Прокуристът е:

a/ лице, което самостоятелно и по занятие сътрудничи на другизвършване на търговската му дейност;

б/ търговец, който по занятие посредничи за сключване на сделки;

в/ физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец предприятието да управлява предприятието му срещу възнаграждение;

г/ вид едноличен търговец;


3. За кои дружества в Търговския закон е предвидено внасянето на минимална стойност на капитала при учредяването им?

a/ Събирателно дружество;

б/ Командитното дружество;

в/ Дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество;

г/Командитното дружество и събирателното дружество;


4. Непаричната вноска в дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции се оценява от:

a/ от независим експерт-счетоводител;

б/ от независим оценител, посочен от лицето, което иска оценката на непаричната вноска;

в/ от 3 (три) независими вещи лица, назначени от съда;

г/от 1 (едно) независимо вещо лице, назначено от съда;


5. Органите на акционерното дружество при двустепенна система на управление са:

a/общо събрание на акционерите и съвет на директорите;

б/ съвет на директорите и управителен съвет;

в/ надзорен съвет и съвет на директорите;

г/ общо събрание на акционерите, надзорен съвет и управителен съвет;


6. Решението, с което се приема годишния отчет и баланс, разпределя се печалбата и се определя начина за нейното изплащане при дружествата с ограничена отговорност се взима от:

a/ управителя;

б/ общото събрание на съдружниците;

в/ главния счетоводител;

г/ назначения от общото събрание на съдружниците контрольор;


Други реферати:
Рок музиката – религия на поколения
Скандинавската митология в творчеството на ManOwaR
Суинг - характеристика
Сценично изпълнение. Сценична треска
Фредерик Шопен


Изтегли рефератаФредерик Шопен - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия