Тестове по граждански процес

Тестове - открити въпроси


1.Правото на иск представлява конкретна проявна форма на правото на правосъдието.То е субективно,публично,процесуално,потестативно, динамично право


2.Процесуалното представителство в гр.процес е представляването на ФЛ, ЮЛ или държавата от лице наречено законен представител, чиято власт не зависи от волята на представлявания, а произтича от закона или друг акт.

Представителство пред съда на ю.л. или ф.л., от упълномощени лица,които ги представляват по закон или според устройствените правила на ю.л.Процесуалното представителство може да бъде особено или по пълномощие.Пълномощниците се легитимират с пълномощно,подписано от страната или от нейния представител


3.Твърденията са такива обяснения на страните, с които те довеждат до знанието на съда изгодни за себе си факти.

4.Недопустими са онези съдебни решения, които са взети от съд, който не е имал нито право, нито задължение да постановява решение. Недопустимо е когато:

- ищецът не е имал право на иск,

- правото на иск не е надлежно упражнено,

- делото не е било подведомствено на съда,

- има липса на интерес.


5.Основанията за касационно обжалване са:

Въззивните решения,в които съдът се е произнесъл по съществен материално-правен или процесуално-правен въпрос,които е:

1.Решен в противоречие с практиката на ВКС

2.Решаван противоречиво от съдилищата

3.от значение за точното прилагане на закона,както и за развитието на правото

6.Съдебното решение се постановява в тайно съвещание от съдиите, участвали в заседанието, в което е завършено разглеждането на делото. Никой от съдиите не може да се въздържи от гласуване.


7.Когато има сключен предварителен договор и едната страна по него не изпълнява поетото задължение, изправната страна може да предяви иск за сключване на окончателен договорпо чл.19 ал.3 от ЗЗД.Ако според предварителния договор ищецът трябва да изпълни свое насрeщно задължение,при скючването на окончателния договор, съдът постановява решение,което замества окончателния договор ,при условие, че ищецът изпълни задължението си в двуседмичен срок от влизане в сила решението на съда,включително чрез прихващане на платените от него за сметка на ответника задължения към държавата.

8.Обезпечаването на иска има за цел да:

- брани заплашеното материално право като осигурява, докато спорът е висящ, че неоснователно отричаното право ще бъде осъществено,

- попречи, докато спорът е висящ, да се осъществи неоснователно претендирано право.


9.Процесуална правоспособност е предвидена в закона абстрактна възможност да бъде носител на задължения и титуляр на процесуални права. Относима е към всички участници в процеса,които участват от свое име.Тя е абсолютна процесуална предпоставка за възникване на правото на иск.


10.Конститутивен иск е този иск, с който се предявява потестативно право, което може да се упражни само чрез съда като се иска от съда да го потвърди със сила на присъдено нещо


Други реферати:
Националното малцинство в България
Нестинарство
Новогодишни обичаи и обреди
Оръжията в народните песни
Оръжията в народните песни


Изтегли рефератаОръжията в народните песни - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия