Ток в метали

движението на свободноите електрони е напъно хаотично – това е топлинно движение. Скоростта на топлинното движение на елетроните при нормална температура е много голяма - 105 m/s. Топлинното движение на електроните е свързано с доста чести сблъсквания с положителните йони по възлите на кристалната решетка. При всяко сблъскване се променя посоката на движение и така електроните са в състояние на непрекъснато безредно движение. Експериментано е установено, че токът в металните проводници се дължи на насоченото движение само на електрони. При всички обстоятелства свободно движещите се електрони в метала се движат хаотично, т.е. изпитват случайни промени на своите скорости при удар с йоните на метала. Когато в метала няма елетрично поле, поради произволната ориентация на скоростите на хаотичното движение на токовите носители не се реализира насочено движение в някаква посока и затова в метала не тече ток. Ако в крайщата на проводника обаче с помоща на източник на напрежение се поддържа потернциална разлика , под влияние на възникналото електрично поле електроните се движат в посока противоположна на електричното поле със скорост наречена дрейфова. Върху хаотичното движение на токовите носители се наслагва насочено, дрейфово движение, което се проявява като то.Дрейфова скоростНека сега добавим електрично поле. Полето действа на елетроните, като ги ускорява между всеки два удара. Така елетроните получават малка допълнителна скорост в определена посока – посока , обратна на интензитета на поле. Картината би изглеждала така : електроните се носят във всичко посоки с огромни скорости, към техните случайни движения се наслагва малък дрейф с определена посока – получава се насоченост на движението на елетроните. Средната скорост на насоеното движение на елетроните в метала се нарича дрейфова. Дрейфовата скорост е много малка : при потенциална разлика 1 V на 1 m дължината на проводника скоростта на насоченото движение на електроните в метала е приблизително 1 сm/s. Дрейфовата скорост е постоянна при постоянно поле и е правопропорционална на интензитета на полето. Колкото по-голяма е скростта на насоченото движение толкова токът е по-голям, т.е. повече електропни преминават за единица време през сечението на проводника.
Други реферати:
Човешки ресурси в туризма
Риск в туризма
Характеристика на Турция
Туристически ресурси в Белоградчик
Идеен проект на заведение за хранене и развлечение


Изтегли рефератаИдеен проект на заведение за хранене и развлечение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия