Толерантността-съвременни аспекти

ТОЛЕРАНТНОСТТА – СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИПри анализа на толерантността могат да се очертаят следователно два подхода. Първият условно се нарича конкретизиране на абстракциите на обществото. Вторият има противоположен характер, от личността към обществото. При определена идеализация единият може да се разглежда като предимно релационен, докато другият е субстнанциалистки1.

Пример за първия подход са определенията на Лайбниц за толерантността като съгласие (релационно понятие), на Лок за толерантността като същностно свързана с човечеството, на Г.Марсел, който приема толерантността за ситуативно проявяваща се (следователно абсолютна толерантност няма), на Цв.Тодоров, който в “Поуките на историята”2 определя толерантността като равенство и свобода, на Р.Рорти – чрез противопоставяне на етноцентризма, на Е.Левинас, като пробив на човешката култура във варварството на битието. Този подход се конкретизира чрез социологически, културологически и психологически анализи и се реализират релационистки изисквания.

Очевидно толерантността е специфична релационна категория, която се описва най-добре чрез система от общи понятия,като живот, права и свободи, равенство и недискрими-нация, справедливост, солидарност, социална отговорност, отказ от прилагането на насилствени методи. Определяна така, тя може да бъде свързана с функциониращите нормативни изисквания, отразени в международните документи. На това ниво толерантността трябва да се свързва предимно с нов тип култура, с нови отношения между културните общности, т.е. като процес на непрекъснатата хуманизация, на намаляване и сублимиране на агресията и насилието /Х.Маркузе/3 или на увеличаване съзнателните усилия на отделната личност да излезе извън рамките на своята “човекоподобна история”, според думите на Е.


Други реферати:
Прилагане метода на простата калкулация при производства с един основен продукти или с един основен и един допълнителен
Проблеми на печалбата и рентабилността на фирмата
Финансово-счетоводни трактовки на промените в пър-ноначалната структура и величина на основния капитал
Разплащателни банкови операции на търговските банки
Валутни сделки и операции във фирмата. Финансови и валутни пазари. Валутите и тяхната цена. Валутен риск и предпазни мерки


Изтегли рефератаВалутни сделки и операции във фирмата. Финансови и валутни пазари. Валутите и тяхната цена. Валутен риск и предпазни мерки - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия