ТОМП

Експлоатират се следните основни типа корабни места/ терминали:

а)Универсални/ многоцелеви корабни места (multipurpose berths, wharfs, piers). Предназначени да обработват универсалните кораби за превоз на генерални товари и малки партиди насипен товар, а също така и контейнери при липса на специализиран контейнерен терминал. Притежават открита (open storage area) и често - закрита складова площ (warehouses, sheds). Кейовото оборудване (quayside equipment) се състои от портални крановe (portal cranes, slewing cranes, техн. – jib cranes), движещи се паралелно на кея върху релсов подкранов път или подвижни специализирани или обикновени автокранове (mobile cranes), с товароподемност от 5 до 45-50 тона, обикновено 15-20 тона; специализирани подвижни кранове – до 80-100 тона, предназначени за обработка на тежки товари и контейнери.

б) Терминали за насипен товар (bulk terminals).

. Товарните терминали най-често са оборудвани с високопро-изводителни товарни лентови устройс-тва, докато разтоварните се различават в съответствие с типа на товара, който се обработва в тях.

За разтоварване на въглища и желязна руда

. В зависимост от товаропотока могат да приемат кораби от типа "Кейпсайз" - до 300 хил. тона. Кейовото оборудване е универсални портални кранове с грайфери при терминали с малък оборот или специализирани кейови претоварни машини с голяма производителност,които са машини с циклично действие

- кейови грайферни разтоварвачи (quayside grab unloaders) и часова произво-дителност до 3 000 тона илимашини с непрекъснато действие (continuous ship unloader) с часова производителност до 2 000 тона.

За товарене и разтоварване на зърно.

Предназначени за кораби до 100 хил. двт. и по-малко. Складовата площ е закрита - силози или специа-лизирани закрити складове; товаренето и разтоварването се извършват най-често с подвижни вакуумни установки, но и с грайфер(кран)

За разтоварване на малки насипни товари. Различават се от терминалите за въглища или желязна руда по наличието на закрити складове за влияещи се от природните условия товари

Контейнерни терминали (container terminals)

За товарене и разтоварване на други малки насипни товари, които може да са със специално конструирано за конкретния товар оборудване

Оборудвани са със специализирано кейово и складово оборудване. Кейовото оборудване се състои от специализирани контейнерни кранове (container gantries

. Складовете на малките терминали (до 50 хил. ТЕU годишно) обикновено се обслужват от тежкотоварни


Други реферати:
Етапи и методи на вземане на управленски решения
Генезис на корпорацията
Диагностика на управленския персонал, стила и технологията на управление
Лекции по предприемачество-Въведение, характерни черти, качествени и количествени характеристики
Изследване и диагностика на външната среда


Изтегли рефератаИзследване и диагностика на външната среда - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия