Трактовка на понятието Качество на продукцията

Трактовка на понятиeтo “качество на

продукцията ”


“Безспорно и разбираемо е това, че въпросът за качеството на продукцията придобива все по-голяма важност с оглед оцеляването и просперирането на стопанските производители в условията на изостряща се конкуренция на стоковия пазар. Във връзка с това, употребата на термина “качество на продукцията” става все по-интензивна, не само в специализираната литература, но и в средствата за масова информация, а и в ежедневните разговори на хората.”1

“. . . Редица значими примери показват неадекватната на съдържанието му употреба. Така например, определение за това що е качество на продукцията се съдържа в БДС 9577-72. Според споменатия стандарт, то е "съвкупност от свойствата на продукцията, обуславящи степента й на пригодност да удовлетворява определени потребности и изисквания, съобразно с нейното предназначение". Но както Ф. Рачев - един от българските автори, специализирал се в областта на качеството на продукцията и неговото управление, правилно отбелязва това определение не е издържано както в логически, така и в икономически аспект2. То е непълно, защото не отразява всички съществени признаци на качеството на продукцията като понятие. И неточно - защото, включвайки в себе си думите "степен" и "изисквания", всъщност се превръща в дефиниция не за качество, а за равнище на качеството на продукцията.”3

“Що се отнася до другите съществени признаци на качеството на продукцията като обективно съществуващо явление при всяка вече произведена продукция, задължително е да се изтъкне следното:

а) От философска гледна точка, качеството е един от обективните признаци на вещите, дейностите и явленията, които съществуват вън и независимо от човешкото съзнание;


Други реферати:
За пустинята
Индия
Испания. Барселона. Ибиса
Мексико-климат, исторически събития, стопанство
Sonnensystem


Изтегли рефератаSonnensystem - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия