Третичен секторЗначение и особености

Третичният сектор включва дейности, които са обединени в стопански отрасли, свързани с прякото обслужване на населението. Тези отрасли се определят като обслужващи. В третичния сектор не се произвеждат материални блага. Крайният резултат от неговите отрасли винаги се проявява като услуга, която има обществена значимост и определена цена (стойност).
През последните десетилетия броят на заетите в третичния сектор рязко нараства. В икономически развитите страни, а след 1990 г. и в страните от Източна Европа делът на заетите в третичния сектор е над 50 % от икономически активното население. Това показва, че третичният сектор осигурява работни места и доходи за по-голямата част от населението на тези страни.

Фактори за развитие и териториално разположение

С най-силно влияние при локализацията на обслужващите отрасли са социално-икономическите и научно-техническите фактори. От първата група фактори е определящо влиянието на работната сила (главно нейната квалификация), пазарите и качеството на използваната инфраструктура (техническа и социална).
Под влиянието на НТП се извършват качествени промени в търговията, транспорта, международния туризъм. Прилагат се информационни технологии в банковото дело и финансите, чрез които се увеличава скоростта на извършваните в тях операции, интензифицират се търговските отношения в света.

Структура на третичния сектор

Определете структурата на третичния сектор. Изключително място заема международната търговия. Тя е основната, базовата система на световното стопанство, чрез която се реализира обменът на услуги и стоки. Икономически развитите страни и новите индустриални държави в Азия (Република Корея, Тайван, Хонконг, Сингапур) ориентират националните си стопанства към производство на продукция за световния пазар, към създаване на свободни икономически зони .


Образованието и науката са с изключително важна социална функция за всяко общество. За да се стимулира развитието на образователната система в отделни региони и страни, международните финансови институции (Световна банка, МВФ и др.) отпускат значителни помощи. От края на 80-те години ООН публикува всяка година Доклад за развитието на човешките ресурси, където страните в света се класифицират по специален индекс на човешкото развитие. Той включва: грамотност на населението; дял на децата, невключени в образователната система; средна продължителност на живота и др.

Други реферати:
Методи при разследвания на престъпления с документи
Обществени поръчки
Командитно дружество с акции
Производствено решение по закона за закрила на детето
Холдингово дружество


Изтегли рефератаХолдингово дружество - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия