Трудов пазар

1 Трудов пазар - същност, възникване. Фактори на търсенето и предлагането.

Пазарът на който обект на покупко-продажба с специфичната стока труд. Той е абстрактно място, където се срещат от една страна работникът със своята стока труд, а от друга - купувачът - ра­ботодателя и се договарят за цената, за условия-та на работа и работникът се задължава да спазва определени изисквания.

Трудовият пазар с една чест от интегралния пазар /или по-точно от пазара па стоки и услуги/. Възникване : - за да възникне трудов пазар са необходими следните предпоставки:

1. Свободният работник, който е притежател на стоката труд;

2. Работодателят, под формата на физическо или юридическо лице, който притежава останалите фактори за производството;

3. Наличието на необходимата информация за работодателите и работниците. Тези три предпоставки обуславят наличието на трудов пазар.

На трудовият пазар могат да възникнат най-общо 3 хипотези, като се вземе в предвид съвкупно-то D и съвкупното S :

- когато съвкупното D съвпада със съвкупното S, т.е. съдействува равновесие;

- когато съвкупното D e по-голямо от съвкупно­то 8,т.е. Работодателите търсят повече работна сила от колкото се предлага и има дефицит на сто­ката труд;

- когато съвкупното S e по-голямо от съвкупното търсене..

Фактори, който определят търсенето и предлагането на стоката труд. Фактори, който оказват влияние върху търсенето :

1. Тепа развитие на производството /екстензивно или интензивно/. При екстензивното - увеличаване производството, но присъщото технологично равнище. Когато то се осъществява в дадена държава означава, че се увеличава търсенето на труд. При интензивното - чрез смяната, усъвършенстването на технологиите. Тук потребността от труд се изразява в две направления. От една стра­на се съкращават работни места, но в същото вре-ме новите технологии се нуждаят от нови работници. Интензивният тип производство води до намаляване търсенето на един вид труд и до увеличаване търсенето на по-качествен труд.

2. Развитието на дадената икономика, на какъв етап се намира. Когато дадена икономика се разширява, търсенето на труд се увеличава. Търсенето на работна сила, при равни други усло­вия зависи от няколко други фактора:

1) еластичността на търсенето на стоките и услугите;

2) възможността да се заменят разходите за труд с разходи за капитал;

3) еластичността в предлагането на други фактори на производството.

Фактори, влияещи върху предлагането на рабо­тна сила :

1. До колко човекът е принуден да предлага своята стока труд. Дали той да се самонаеме или да пре­дложи своята стока труд и на каква цена.

2. Състоянието и развитието на населението. За предлагането на труд имат значение две основни направления - население в трудоспособна възраст и активно население. Разликата между двете формира трудоспособното население.


2 Видове трудови пазари. "Идеални" и реален пазар.

Условия за "идеален" трудов пазар, т.с. пазар на стоката труд :

1. Да има много продавачи и купувачи

2. Те да не се обединяват в някакви сдружения и :/

3. Да няма фиксирани цени на труда

4. Да съществува широка, всестранна, неограни­чена информация за търсещите труд и отдаващи­те труд.

5. Всички работни места да се заемат чрез пазара

6. Всички контрагенти свободно да влизат к изли­зат от пазара

7. Да няма никаква дискриминация по пол, въз­раст, религия и др.

8. Единствената доминанта, определяща стоката труд да бъде единствено работната заплата.

Реален трудов пазар е този, който се различава но голяма част от изброените условия. Идеален трудов пазар няма. Всеки пазар е реален. Сегментиралото на трудовия пазар може да бъ­де разграничено и по други критерии- Трудовият пазар може да бъде : вътрешен и външен. Когато се говори за вътрешен трудов пазар се има в предвид голямата динамика в технологиите, организацията води до излишни работни места и всяко свободно


Други реферати:
Административно правосъдие
Данъци и данъчна политика
Данъци и мита
Данъци и публични блага
Данъчен контрол


Изтегли рефератаДанъчен контрол - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия