Туристическо пътуване с обща цена

да се отнесат предимно към категорията на малките предприятия.

По-малобройни, но с основно значение за развитието на организаторската и посредническата дейност у нас, са средните по големина пътнически агенции. В техния състав се включват повечето от туроператорите, които се занимават с организирането на пътувания по линия на приемащия или изпращащия туризъм. По характера на своята дейност това са предимно смесени предприятия полуангросисти.

При отчитане особеностите в развитието на страната през последните няколко години проблемите на пътническите агенции биха могли да се групират и характеризират в няколко основни направления:

  • ниско технико-технологично равнище на дейността на пътническите агенции;

  • прилагане на неефективни технологии при обслужването на клиентите;

  • неподходящо документално оформяне на дейностите при работа с клиента, отчетността и пр.;

  • използване на неквалифициран труд в голяма част от пътническите агенции, което принизява качеството на обслужване и авторитета на предприятията от бранша;

  • липса на надеждна система и възможности за осъществяване на необходимите за дейността на пътническите агенции (и особено на туроператорите) маркетингови и пазарни проучвания, което е причина за проявление на аматьорство и интуиция в процеса на подготовката и реализацията на туристическите програми.;

  • нелоялна конкуренция от чуждестранните туроператори, която засега не позволява навлизането на български пътнически агенции на определени пазари.

Решаването на отбелязаните проблеми в краткосрочен план се свързва преди всичко с повишаване на образователно-квалификационната структура на служителите в туроператорските фирми, провеждането на


Други реферати:
Организация на селския туризъм в Плевенска област
Предприемачество в туризма
Туристически ресурси
Перперикон от Дионис до Христа
Туристическо търсене и поведение


Изтегли рефератаТуристическо търсене и поведение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия